Техніка та технічні науки в цілому

Основи дизайну 10 клас: Підручник / В.В. Вдовенко. — К.: Педагогічна думка, 2010. — 304с.: іл.

Під час засвоєння навчального матеріалу підручника «Основи дизайну» ви опануєте засоби виразності, створюючи дизайн-проекти, набудете навичок щодо творення образів. Під час практичної діяльності за визначеними технічними умовами навчитеся передавати проектні задуми художньо-графічними засобами у формі дизайнерських проектів, розробка яких сприятиме оволодінню основними компетенціями, визначеними навчальною програмою.
Виконання навчально-тренувальних проектних завдань, міжпредметних особистісно зорієнтованих графічних і веб-компонентів сприятиме широкій варіативності та диференціації навчання з урахуванням уподобань, рівнів складності навчального матеріалу, індивідуальних особливостей.

Технології 11 клас: Підручник / В.М. Мадзігон. — К.: Педагогічна думка, 2012. — 172с.: іл., табл.

Підручник «Технології» ознайомлює учнів 11 класів з методами творчої дільності, вчить розв‘язувати творчі задачі технічного змісту, вказує на джерела отримання технічної інформації, яка є важливою при складанні власних проектів, формування портфоліо. Методи розробки комп‘ютерних презентацій, основи художнього конструювання об‘єктів технологічної діяльності, види виробництва і природоохоронні технології також сприятимуть створенню орієнтовного проекту «Моя професійна кар‘єра». Завершення вивчення предмета, як і в попередні навчальні роки, супроводжується практичними роботами, під час виконання яких випускники закріплюватимуть добуті знання.

Ремонт промышленного оборудования: Учебн. для СПТУ. — 9-е изд., перераб. и доп. — М.: Высш. шк., 1988. — 304с.: ил.

В книге приведены сведения о промышленном оборудовании машиностроительных предприятий, описано выполение ремонтных работ, изложены основы организации ремонтной службы и ремонтного производства.
Девятое издание (8-е — в 1981 г.) дополнено сведениями о программном управлении металорежущими станками, об организации технического обслуживания и ремонта станков с ЧПУ, промышленных роботов и гибких производственных систем.
Учебник может быть использовал при профессиональном обучении рабочих на производстве.

Конструкційне матеріалознавство: Підручник / В.М. Гарнець. — К.: Либідь, 2007. — 384с.

Викладено основні відомості про металеві й неметалеві конструкційні матеріали. Розкрито зв‘язок між будовою й властивостями матеріалів. Висвітлено фізико-механічні властивості основних конструкційних матеріалів. Наведено найнеобхідніші в практичній діяльності довідкові дані.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Взаємозамінність, стандартизація і технічні вимірювання: Підручник / М.С. Когут. — Львів: Світ, 2014. — 400с.

У підручнику викладено основні положення щодо нормування різних видів спряжень, допусків, посадок та технічних вимірювать. Подано перелік необхідних лабораторно-практичних робіт, а також опис універсальних вимірювальних інструментів та контрольно-вимірювальних приладів і засобів, що орієнтовані на використання наявних метрологічних без навчальних закладів професійно-технічної освіти.
Призначений для учнів професійно-технічних навчальних закладів, вищих професійних училищ, професійних ліцеїв та студентів професійно-педагогічних коледжів за професіями: слюсар з ремонту автомобілів, токар, фрезерувальник, свердлувальник, шліфувальник, верстатник широкого профілю. Підручник матиме практичний інтерес серед викладачів, майстрів виробничого навчання та інженерно-технічних працівників і відповідних фахівців машинобудівних і прикладобудівних галузей.

Інженерна графіка: Підручн. для студ. вищих навч. закладів освіти / В.Є. Михайленко. — К.: Каравела; Львів: Новий світ-2000, 2002. — 336с.

У відповідності з державними стандартами України висвітлюються питання підготовки спеціаліста в галузі техніки і будівництва. Зокрема наводяться приклади геометричних побудов, основні питання нарисної геометрії, пов‘язані з розв‘язанням позиційних та метричних задач з геометричними фігурами. Розглядаються питання креслення і деталювання машинобудівних креслень, побудови різноманітних схем тощо. У розділі, присвяченому комп‘ютерній графіці, виклад теоретичного матеріалу поєднано з виконанням креслень у системі AutoCAD 2000. Після кожного розділу наводяться питання та вправи для самоперевірки.

Матеріалознавство і слюсарна справа: Навч. посібник / П.П. Федірко. — 2-ге вид. виправл. і допов. — Кам‘янець-Подільський, ПП Медобори-2006, 2012. — 384с.

У навчальному посібнику наведено основні відомості про будову, фізико-механічні і технологічні властивості матеріалів, викладено питання термічної обробки металів і сплавів, правила виконання основних видів слюсарної обробки металів, види інструменту для кожної слюсарної операції, прийоми їх виконання і методи організації робочого місця. Крім того, наведені основи стандартизації, взаємозамінності і технічних вимірювань. Міститься інформація про полімерні, композиційні і неметалеві матеріали.
Для підготовки бакалаврів в аграрних вищих навчальних закладах III-IV рівнів акредитації з напрямків «Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт» і «Інженерна механіка» (спеціальність «Машини та обладнання сільського господарства»).

Ремонт промислового обладнання: Підруч. для учнів проф.-техн. навч. закла. освіти / М.В. Молодик. — К.: Техніка, 2000. — 256с.: іл. — Бібліогр.: с.252.

Викладений матеріал відповідає діючій програмі з підготовки слюсарів-ремонтників у професійно-технічних навчальних закладах освіти. Підручник містить основні дані про конструктивні особливості промислового обладнання, його знос, методи і прийоми виконання ремонтних робіт. Наведено рекоментації щодо вибору обладнання, матеріалів і режимів виконання окремих операцій тощо. Розглянуто процеси відновлення зношених деталей. Значну увагу приділено питанням техніки безпеки про виконанні ремонтних робіт.

Технічне креслення / В.К. Сидоренко. — Львів: Оріяна-Нова, 2000. — 497с.

У підручнику подано відомості про основи технічного креслення: утворення та побудову зображень на кресленнях, загальні вимоги до виконання й оформлення креслень, виконання геометричних побудов. Розглянуто етапи виконання та читання креслень деталей, систематизовано рекомендації, потрібні для виконання і читання складних креслень. Значну увагу приділено розгляду зображень типових конструкцій виробів та особливостей деталювання складальних креслень.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів.

Информационная экология. Часть 1. Оценка риска техногенных аварий и катастроф. Статистическая интерпретация экологического мониторинга. Моделирование и прогнозирование экологических ситуаций / Б.П. Ивченко. — СПб.: Нордмед-Издат, 1998. — 208с.

В связи с современным динамическим изменением общеэкологической ситуации, ростом глобальных проблем, эскалацией кризисных экологических состояний и техногенных катастроф в настоящее время наряду с дальнейшей разработкой уже имеющихся концепций, их творческим применением для интерпретации накопившихся эмпирических данных и результатов наблюдения необходимо обращение к методологии системно-информационного анализа сложных процессов и систем.
Данная монография адресована экологам, специалистам в области применения вероятностных и статистических методов в экологических исследованиях, профессионалам-разработчикам математического аппарата для решения задач экологического мониторинга, студентам и аспирантам вузов, а также инженерно-техническому персоналу, работающему в области природоохранной деятельности.
Авторами книги являются действительных члены Международной Академии Информатизации — профессор, доктор технических наук Борис Павлович Ивченко, профессов, доктор технических наук Леонид Андреевич Мартыщенко.