Юридичні науки

Правознавство 10 клас: Підручник / С.Б. Гавриш. — К.: Генеза, 2010. — 426с.: іл.

Підручник підготовлено відповідно до чинної навчальної програми з правознавства, затвердженої Міністерством освіти та науки України. Автори врахували зміст сучасної системи знань про державно-правові явища та особливості організації навчального прогресу на стандартному та академічному рівнях. Матеріал викладений з урахуванням вікових особливостей учнів 10-х класів та направлений на оволодіння ними найважливішими поняттями і термінами, вироблення основ правомірної поведінки.
Підручник сприятиме розвитку критичного мислення, рефлексії, умінню розмірковувати. Під час користування підручником учням допоможуть піктограми.

Муніципальне діловодство: Навч. посібн / Т.В. Іванова. — К.: Либідь, 2004. — 312с.

У посібнику аналізується комплекс теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем з погляду ролі та значення документаційного забезпечення в муніципальному управлінні. Висвітлюються питання нормативно-методичної бази діловодства, особливостей захисту документів за умов упровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються питання організації документообігу установи, підприємства й побудови служб документаційного забезпечення управління, а також документування діяльності колегіальних органів управління. Посібник доповнює словник основних термінів (понад 350), які вживаються в діловодстві.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Правове регулювання туристичної діяльності [текст]: Навч. посібн. / Є.В. Козловський. — К.: Центр учбової літератури, 2015. — 272с.

У навчальному посібнику розглянуто загальні питання правового регулювання міжнародного туризму, особливості українського та іноземного туристичного законодавства, структуру та напрями діяльності Всесвітньої туристичної організації, основні види та функції туристичних формальностей. Визначено форми та методи державного регулювання туристичної діяльності, правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики в галузі туризму. Детально описано процедури реєстрації, ліцензування, стандартизації та сертифікації підприємств сфери туризму в Україні, встановлено проблеми розвитку договірних відносин туроператорів з постачальниками послуг, агентами, споживачами.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, наукових працівників, аспірантів, а також усіх, хто цікавиться питанням правового регулювання туристичної діяльності.

Правовое обеспечение международного туризма: Учебно-практическое пособие / Г.Н. Жарков. — К.: Кондор, 2010. — 486с.

Тенденция развития мирового туризма, специфика развития туризма в регионах, система подготовки и переподготовки специалистов туристической отрасли, выработка теоретических основ туризма, туристского права и туристского законодательства требуют повышения уровня правового образования.
Настоящее учебно-практическое пособие является важным фактором выполнения задач и целей по созданию благоприятных организационно-правовых, социально-экономических и политических условий для развития туризма.
Пособие содержит наиболее важные международные нормативно-правовые акты, регулирующие разностороннее направление деятельности государств. Предназначено для студентов высших учебных заведений, работников сферы туризма, широкого круга читателей.

Туристична діяльність. Навч. посібн. / О.М. Роїна. — К.: КНТ, 2005. — 448с.

У збірник увійшли основні законодавчі акти, що визначають загальні правові, організаційні та соціально-економічні засади реалізації державної політики України в галузі туризму та спрямовані на забезпечення закріплених даних Конституцією України прав громадянина на відпочинок, свободу пересування, охорону здоров‘я, на безпечне для здоров‘я і здоров‘я довкілля, задоволення духовних потреб та інших прав при здійсненні туристичних подорожей.
Видання розраховане на широке коло читачів.

Складання процесуальних документів на захист прав та інтересів громадян: Комент., позовні заяви, заяви, скарги: Навч. посібн. / Л.К. Буркацький. — 2-ге вид., доп. — К.: Юрінком Інтер, 2003. — 288с.

У посібнику наведені повні тексти позовних заяв у справах, що виникають зі шлюбно-сімейних та житлових відносин, права власності, права на спадщину, відшкодування шкоди на ін. Розкрито особливості оскарження неправомірних рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади та самоврядування, постанов про адміністративних порушень тощо.
Розрахований на студентів і викладачів вищих навчальних закладів, юридичних факультетів, адвокатів, інших фахівців у галузі права та широкого кола читачів.

Служба безпеки України: історія та сучасність: До 20-ї річниці створення. — К.: Корбуш, 2012. — 384с.

У цьому виданні, присвяченому 20-й річниці Служби безпеки України, розповідається про її становлення і розвиток, правове регулювання, результати виконання основних завдань із забезпечення національної безпеки України.
У додатках уміщено документи, що відбивають історію СБУ, цікаві відомості про символіку та відомчі відзнаки національних органів безпеки.
Для широкого кола читачів.

Служба зовнішньої розвідки України: історія і сьогодення / О.В. Скрипник. — 2-ге вид., перероб. і доповн. — К.: АДЕФ-Україна, 2013. — 112с.: іл.

В інформаційному ілюстрованому виданні розповідається про історію створення, основні завдання й напрями діяльності, структуру Служби зовнішньої розвідки України, її роль і місце в системі органів державної влади України, забезпеченні національної безпеки. Окремі розділи присвячені правовій основі діяльності, кадровому забезпеченню та відомчій освіті, контактам з іноземними партнерами, системі демократичного цивільного контролю, зв‘язкам із засобами масової інформації та громадськістю, розсекреченню архівних матеріалів, відомчій музейній експозиції, турботі про ветеранів та благодійній діяльності.