Економічні науки

Основи економіки: Підручник / Т.В. Канченко. — К.: Вища освіта, 2003. — 320с.: іл.

Висвітлено економічні закони, категорії, формі і методи господарювання з урахуванням досягнень економічної науки і практики. Особливу увагу приділено проблемам ринкового механізму і державного регулювання економіки. Наведено значну кількість цікавих прикладів, які розкривають закономірності сучасного розвитку суспільства. Вміщені наприкінці кожного розділу завдання, тести є практично спрямованими і допоможуть учневі ПТУ орієнтуватись у навчальних ситуаціях, а розв‘язання кросвордів дасть йому змогу оцінити рівень засвоєння навчального матеріалу.
Для учнів професійно-технічних навчальних закладів. Буде корисним викладачам і тим, хто самостійно вивчає основи сучасної економіки.

Організація готельно-ресторанного обслуговування: Навч. посібн. / В.О. Лук‘янов. — К.: Кондор-Видавництво, 2012. — 346с.

Даний посібник написаний у зв‘язку з підготовкою готельної інфраструктури до проведення на території України фінальної частини Чемпіонату з футболу «Євро-2012» та з урахуванням подальших перспектив функціонування готельного та ресторанного бізнесу. Збільшення кількості туристів на території України вимагає від вітчизняного менеджменту формування сукупності знань, інноваційних відходів і технологій, щоб організувати належний сервіс в індустрії гостинності.
У посібнику розглянуті сучасні концепції організації обслуговування в готелях та ресторанах, які базуються на теоретичних і практичних засадах організації обслуговування гостей. Розглянуті теоретичні та практичні аспекти організації обслуговування в готельному та ресторанному бізнесі відповідають сучасним вимогам ведення бізнесу, міжнародним стандартам та вимовам УЄФА до приймаючих країн.
У розділах даного видання розглянуто специфіку та особливості організації обслуговування у готельних та ресторанних закладах, досліджено внутрішню структуру готельно-ресторанного бізнесу та проаналізовано можливості підвищення якості обслуговування клієнтів за рахунок використання висококваліфікованого персоналу та раціонального управління трудовими ресурсами. Зрозумілою мовою обґрунтовується концепція економічного ефекту, зумовленого оптимізацією організації постачання товарно-матеріальних ресурсів. Особливу увагу також приділено організації харчування у готелях.
Посібник ставить за мету покращення знань і досвіду студентів, аспірантів, науковців і практиків, з новітніх аспектів готельного та ресторанного бізнесу в посткризовий період та підвищення рівня фахової підготовки працівників, спеціалістів і всіх тих, хто бажає працювати в даній галузі.

Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник / Т.Г. Сокол. — 2-ге вид. перероб. та допов. — К.: Альтерпрес, 2012. — 446с.: 16с. іл.

В підручнику подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і додаткових послуг. Окрема увага приділяється техніці роботи служб та культурі готельного виробництва. Теоретичні положення підкріплюють прикладами з практики роботи зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств.
Підручник ухвалений до видання Міністерством освіти і науки України та може бути використаний для підготовки менеджерів і спеціалістів сфери туризму та готельного господарства у вищих навчальних закладах різного рівня акредитації, а також може бути корисним для всіх, хто цікавиться історією та організацією готельної справи.

Готельний бізнес: теорія і практика: Навч. посібн. / М.П. Мальська. — К.: Центр учбової літератури, 2009. — 472с.

У навчальному посібнику состематизовано вклад організаційних, управлінських та технологічних засад вивчення готельної сфери як навчальної дисципліни теоретико-методологічного та прикладного спрямування. Послідовно розкрито питання еволюції сфери гостинності, проаналізовано проблемі типології та класифікації готельних підприємств, організацій та управління, технологій обслуговування, архітектурно-планувальні особливості споруд готельних підприємств.
Навчальний посібник пропонується для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у сфері туризму, викладачів вищих навчальних закладів, працівників готельною та туристичної сфери, усіх, хто цікавиться розвитком сфери гостинності.

Ресторанна справа: технологія та організація обслуговування туристів (теорія та практика): Підручник / М.П. Мальська. — К.: Центр учбової літератури, 2013. — 304с.

У підручнику розглянуто теоретичні, технологічні та організаційно-практичні засади організації ресторанної справи. Висвітлено питання організації та структури виробництва підприємств ресторанного господарства, організації процесів обслуговування, а також особливості обслуговування туристів. Подано контрольні запитання та завдання для самоконтролю, додатковий і довідковий матеріал з метою кращого опанування студентами знань, навиків та методів покликаних якнайповніше з‘ясувати сутність ресторанного господарства у світі і в країні.
Підручник призначено для студентів вищих навчальних закладів спеціальностей 7.03060101 «менеджмент організацій і адміністрування» та 7.1401301 «туризмознавство», а також фахівців ресторанного бізнесу.

Менеджмент готельно-ресторанного бізнесу: Навч. посібн. / Г.Б. Мунін. — К.: Кондор, 2008. — 460с.

У навчальному посібнику розглядається сучасна теорія менеджменту готельного і ресторанного бізнесу, зокрема актуальні й важливі питання, що доводиться вирішувати менеджерам, основні інструменті і методи, які вони можуть застосовувати в управлінських процесах.
Посібник містить матеріал з менеджменту різних підрозділів готельного господарства: формування підструктур і колективу, планування відповідно до нових технологій, прийняття оптимальних менеджерських рішень. Видання призначене для студентів, аспірантів вузів, вчених і фахівців з менеджменту, науковців і підприємців.

Секретарська справа та сучасне справочинство / Т.С. Вербицька. — Львів: Оріяна-Нова, 2001. — 392с.

У підручнику висвітлюється історія розвитку та становлення справочинства в Україні, подаються основи організації секретарської служби, роботи секретаря з документами.  Багато уваги приділено впровадженню новітніх технологій, зокрема машинній обробці документів і впровадженню сучасної оргтехніки, зо допоможе готувати професійно-технічним закладам кваліфікованих спеціалістів секретарської справи.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.

Делопроизводство в управлении персоналом / М.В. Стенюков. — М.: ПРИОР, 2001. — 112с.

Предлагаемое издание является практическим пособием для собственника предприятия, руководителя или кадрового работника.
Приведены образцы различных документов, оформляющих трудовые отношения, и даны рекомендации по их заполнению. Помимо стандартов делопроизводства, учтены юридические обоснования документов.

Делопроизводство в кадровой службе. Практическое пособие с образцами документов / В.И. Андреева. — изд. 3-е, испр. и под. — М.: Бизнес-Школа «Интел-Синтез», 2000. — 256с.

В книге рассматриваются вопросы документирования основных функций современных кадровых служб с учётом требований действующего законодательства, нормативных актов и методических материалов. Приводятся многочисленные примеры оформления документов  по личному составу, в соответствии с новым ГОСТом на организационно-распорядительную документацию.
Издание рекомендуется в качестве справочного пособия руководителям организации, специалистам кадровых служб, менеджерам по персоналу, юрисконсультам, секретарям-референтам, студентам вузов и слушателям курсов и семинаров по повышению квалификации в области работы с кадрами.
За текущими изменениями в делопроизводстве кадровых служб рекомендуем следить в журнале "Управление персоналом", где автор ведёт специальную рубрику, а также в специализованных журналах "Секретарское дело" и "Делопроизводство", которые издаёт ЗАО "Бизнес-школа 'Интел-Синтез'"

Делопроизводство: Учеб.-практич. руководство / Э.Н. Давыдова. — 6-е изд., стереотип. — Мн.? ТетрадаСистемс, 2002. — 288с.

В книге излагаются требования и рекоментации по работе с документами, начиная с момента их возникновения вплоть до передачи в архив или уничтожения. В руководстве получили отражение особенности работы с документами в организациях различной форм собственности.
Книга подготовлена на основе новейшей нормативной базы в области делопроизводства и призвана помочь в подготовке квалифицированных кадров работников делопроизводственных служб, а также в решении практических вопросов, возникающих в деятельности организаций при работе с документами.

Курс делопроизводства: Документальное обеспечение управления: Учеб. пособие / М.В. Кирсанова. — 4-е изд. — М.: ИНФРА-М; Новосибирск: Сибирское соглашение, 2002. — 296с. — (серия «Высшее образование»

Предлагаемое учебное пособие основано на изучении и обобщении существующей практики по работы с документами. Учтены Типовая инструкция по делопроизводству в министерствах, ведомствах Российской Федерации, разработанный архивными службами материал «Государственная система документального обеспечения управления. Основные положения», а также ГОСТ Р 6.30-97 (в ред. от 21.01.2000 г.). Данный дарственной власти, органах государственной власти субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления, на предприятиях, в организациях и их объединения независимо от организациооно-правовой формы их деятельности. Главное внимание уделяется подготовке и оформлению организационно-распорядительных документов.
Пособие предназначено для студентов, изучающих делопроизводство и менеджмент, а также для практических работников управления.

Діловодство: Навч. посібн. / Л.І. Скібцька. — 2-е видання. — К.: Кондор, 2009. — 220с.

Навчальний посібник з дисципліни «Діловодство» передбачає набуття студентами теоретичних знань та практичних навичок роботи з документами, зо зустрічаються в повсякденній практиці фахівців підприємств на організацій різних організаційно-правових форм із застосуванням сучасних засобів оргтехніки.
Посібник ознайомлює з класифікацією, систематизацією та правилами створення й оформлення різних видів управлінських документів, порядком роботи з документами, зокрема з тими, які містять комерційну (державну) таємницю.
Це видання є практичним посібником з організації сучасного діловодства.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, діловодів (офіс-менеджерів), керівників фірм та їх структурних підрозділів.

Делопроизводство (документационное обеспечение управления) / Т.В. Кузнецова. — 2-е изд. испр. — М.: Бизнес-школа "Интел-Синтез", 2000. — 328с.

В книге рассматриваются вопросы составления, оформления документов на основании ГОСТов и последних изменений, внесённых в них в 2000 г., а также организация работы службы делопроизводства. В специальные главы книги выделено составление и оформление наиболее часто встречаемых в управленческое деятельности видов организационно-распорядительных документов, движение документа и его обработка с момента получения и до отправки, порядок текущего хранения документов, произведение экспертизы ценности документов и их уничтожения.
Книга представляет интерес для работников делопроизводства, кадровых служб, а также руководителей учреждений, фирм и предприятий.

Діловодство в роботі секретаря: Практ. посібн. / К.Д. Гордієнко. — 2-е вид., стереотипне). — К.: КНТ, 2007. — 280с.

Видання присвячене питанням ведення діловодства секретарем керівника підприємства (установи, організації).  Наводяться правила, а також приклади оформлення організаційно-розпорядчої та іншої управлінської документації.
Для практичних працівників, учнів навчальних закладів, а також усіх, хто цікавиться різноманітними аспектами ведення діловодства.

Сучасне діловодство: Навч. посібн. / А.Н. Діденко. — 5-те вид. — К.: Либідь, 2006. — 384с.

Наведено основні відомості про службові документи та їх класифікацію. Викладено правила складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно до чинних державних стандартів та інших нормативних документів. Подано зразки оформлення організаційно-розпорядчих та інших управлінських документів.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти, практичних працівників.

Самоучитель по работе на персональном компьютере для секретаря / Г.А. Серова. — М.: Бизнес-школа "Интел-синтез", 2001. — 320с.

В книге в доступной форме рассматриваются назначения и устройство ПК, описаны основные приёмы работы с системой Windows 98 и его приложениями текстовым редактором Word 97, электронной таблицей EXCEL 97, органайзером OutLook, а также презентационной программой PowerPoint, архиватором WinZip и возможностями Интернет.
Приведены основные требования к функциональным возможностям автоматизированные системы по делопроизводству.
Книга рассчитана на секретарей, желающих овладеть навыками работы на ПК и познакомиться с современными программными средствами , а также всех тех, кто желает освоить основные приёмы работы на ПК.

Управлінське документування: Навч. посібн.: у 2 ч. Ч. 1. Ведення  загальної документації (за зразками сучасних ділових паперів) / Ю.І. Палеха. — К.: Європ. ун-т, 2003. — 327с.

У посібнику комплексно висвітлено питання управлінського документування з урахуванням нових тенденцій розвитку діловодства, яке подано як результат розвитку і самовдосконалення цілісної комунікативної системи, як вияв вищої потреби об‘єкта управління у певному рівні впорядкування, як культура операційної управлінської технології.
Зібраний матеріал включає як безпосередньо оформлення документів, так і висвітлення діловодного технологічного процесу. Наведено розгорнуті характеристики основних нормативних положень щодо створення документів, велика увага приділена систематизації документації.
Розрахований на фахівців, керівників організацій, працівників канцелярій, викладачів і слухачів системи підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації кадрів та всіх, хто прагне до високої культури документування.

Управління документування: Навч. посібн: У 2 ч. Ч. 2. Кадрове діловодство (зі зразками сучасних ділових паперів) / Ю.І. Палеха. — 3тє вид., доп. — К.: Європ. ун-т, 2003. — 283с. — Бібліогр.: с. 276-278.

У другій частині посібника всебічно розкриваються питання організації діловодства в кадрових службах. Наведені зразки оформлення основних документів по роботі з персоналом. Детально описана технологія, порядок роботи з документами, організація контролю за їх виконанням, систематизація та збереження документів.
Додано словник найголовніших термінів та назв документів.
Для керівників та працівників кадрових служб підприємств і установ державної і недержавної форм власності, студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, усіх тих, хто працює з кадровою документацією.

Кадрова документація / В. Матвєєва. — Х.: Фактор, 2001. — 296с.

Книгу присвячено веденню кадрової документації на підприємствах різних форм власності. У ній викладено вимоги до порядку укладання та розірвання трудових договорів (угод), переведень на іншу роботу, надання відпусток, направлення у відрядження, оформлення пенсій, ведення трудових книжок з урахуванням норм чинних законодавчо-нормативних актів України.
Наведено приклади оформлення документів: наказів, заяв, особових карток, табелів обліку використання робочого часу, листків тимчасової непрацездатності, актів про нещасні випадки, статичної звітності, а також записів до трудової книжки, тощо.
Для керівників, працівників кадрових служб, осіб, відповідальних за ведення кадрової документації на підприємстві.

Загальне і кадрове діловодство: Навч. посібн. / В.П. Козоріз. — К.: МАУП, 2002. — 168с.: іл. — Бібліогр.: с. 162.

У навчальному посібнику висвітлено питання документування, організації роботи з документами у процесі управління персоналом згідно з Примірною інструкцією з діловодства №1153 віж 17.10.97, а також практичні питання кадрового (спеціального) діловодства. Наведено сучасні типові документи, технологію їх оформлення і практичні рекомендації щодо обліку кадрів, підготовки розпорядчих документів з кадрових питань.
Посібник підготовлено з урахуванням сучасних директивних, методичних та інструктивних матеріалів, практики організації діловодства й документування.
Для слухачів і викладачів системи підготовки, перепідготовки й підвищення кваліфікації кадрів, спеціалістів, керівників організацій, працівників канцелярій, відділів кадрів.

Конфиденциальное делопроизводство / А.И. Алексенцев. — М.: Журнал «Управление персоналом», 2003. — 200 с.

В книге подробно изложены сущность и особенности конфиденциального делопроизводства, его место в системе защиты коммерческой и служебной тайны, требования к органищации конфиденциального делопроизводства, вопросы документирования конфиденциальной информации, оформления конфиденциальных документов, их учёта, организации конфиденциального документооборота, классификации и систематизации конфиденциальных документов, подготовки их для передачи в архив и учичтожения, режима хранения документов и обращения с ними, проверки их наличия.
Параллельно на всех стадиях изготовления и обработки конфиденциальных документов излагается технология обеспечения их сохранности и конфиденциальности.
Книга предназначена не только для сотрудников подразделений конфиденциального деловодства, но и всех лиц, работающих с конфиденциальными документами. Она может быть использована и в качестве учедного пособия при подготовке, повышении квалификации и переподготовке специалистов по защите информации.

Організація діловодства та навчальна практика: Навч. посібн. / Я.Я. Чорненький. — К.: Алерта, 2006. — 600с.

Навчальний посібник ознайомлює читачів із різними аспектами мови і мовлення офіційно-ділового стилю у сфері управлінської діяльності, в юриспруденції, туризмі, що необхідно для процесів діловедення, виходячи із засад стандартизації справочинства, систематизації документів, особливостей їх структурного та мовного оформлення.
Подаються зразки ділових документів, різноманітні фахові словники термінів і понять, пропонується розробка практичних і самостійних робіт, рефератів, текстові завдання навчально-контрольного типу, питання на залік та іспит, література для вивчення курсу та матеріали, які забезпечать проходження навчальної практики.
Мета посібника — допомогти студентам, які в майбутньому будуть працювати в різних сферах юриспруденції, та всім, кому доведеться мати справу з діловодством (справочинством), грамотно  й оперативно, на сучасному рівні, укладати та оформляти будь-які документи, формувати номенклатуру справ тощо.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Культура ділового спілкування менеджера: Навч. посібн. / Г.Л. Чайка. — К.: Знання, 2005. — 442с. — (Вища освіта XXI століття).

У посібнику культура спілкування розглядається як інструмент професійної діяльності менеджера і основа формування корпоративної культури організації. Висвітлюються етичні засади, психологічна природа, засоби і техніка спілкування. Розглядаються особистісний вплив менеджера на культуру спілкування та взаємодії, вплав національних особливостей ділових культур на спілкування з партнерами, а також роль менеджменту у формування культури організації. Наводяться практичні поради менеджеру, які допоможуть йому краще пізнати себе та інших людей і внести відповідні корективи у свою діяльність і діяльність організації.
Для студентів денної, заочної та дистанційної форм навчання, які готуються стати менеджерами. Посібник стане у нагоді всім, кого цікавлять проблеми підвищення культури спілкування.

Робота на електронних контрольно-касових апаратах різних типів: Навч. посібн. для проф.-техн. навч. закладів / С.О. Новак. — К.: Вікторія, 2003. — 160с.: іл.

У посібнику розповідається про підготовку, роботу та заключні операції ЕККА різних типів. З‘ясовуються всі реквізити на чеки та звітні документи різних видів. Розглянуті питання щодо роботи в режимі «програмування» АККА «Ера—101», «Ера-501», «Samsung ER 350F—UA». Посібник насичений тестами і практичними завданнями.
Для учнів професійно-технічних закладів, вищих закладів освіти I-II рівня акредитації.

Сучасне діловодство: Навч. посібн. / Діденко А.Н. — К.: Либідь, 1998. — 256с.

Наведено основні відомості про службові документи та їх класифікацію. Викладено правила складання й оформлення організаційно-розпорядчої документації відповідно то чинних державних стандартів та інших нормативних документів. Подано зразки оформлення організаційно-розпорядчих та інших управлінських документів.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти, практичних працівників.

Иностранный туризм / В.А. Квартальнов. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 312с.

Рассматриваются современные тенденции всемирного туризма, а также вопросы развития иностранного туризма в России. Даются структура социального иностранного туризма, порядом заключения договоров с зарубежными фирмами. Освещаются вопросы ценообразования, валютно-кредитных отношений и рекламно-информационной работы. Приводятся документы международных сообществ и организаций по различным аспектам туризма.
Книга вошла в серию избранных трудов профессора В.А. Квартальнова «Туризм: теория и практика» (том 4).
Для специалистов и научных работников, а также для студентов и преподователей вузов, имеющих специалистов по туризму.

Міжнародний туризм і сфера послуг: Підручник / М.П. Мальська. — К.: Знання, 2008. — 661с.

У підручнику розглянуто міжнародний туризм як суспільний феномен та індустрію, його види і чинники, що випливають на туристичний рух. Проаналізовано індустрію міжнародного ринку на її складові. Викладено засади та світовий досвід менеджменту і маркетингу міжнародного туризму, описано поняття та різновиди світового туристичного ринку й механізми його регулювання.
Призначено для студентів напряму “Туризм та менеджмент організацій (менеджмент туристичної індустрії)”, слухачів інститутів післядипломної освіти, працівників туристичної сфери, органів місцевого самоврядування.

Методика розробки турів: Навч. посібн. / О.О. Любіцева. — К.: Альтерпрес, 2003. — 104с.

Розглядаються поняття туристичного продукту та туру як основного ринкового продукту діяльності туристичних підприємств, дається класифікація турів, принципи та критерії їх розробки. Основна увага приділена методиці розробки туру: від ідеї створення, основаній на маркетингових дослідженнях попиту та пропозиції на певному ринку туристичних послуг, та інформаційного забезпечення розробки — до проведення переговорного процесу  та укладання угод, які забезпечують організацію туру. Виділені основні етапи розробки туру та запропоновані методи, найефективніші на кожному з виділених етапів. Приділено увагу кон‘юнктурі туристичного ринку та маркетинговим дослідженням, які повинні проводитись туристичним підприємством і супроводжувати всі етапи: від розробки до впровадження та просування турпродукту на ринку туристичних послуг.
Посібник рекомендований для студентів вищих навчальних закладів фазу “менеджмент туризму” та практичних працівників туристичної сфери.

Правове регулювання туристичної діяльності в Україні: Збірник нормативно-правових актів / В.К. Федорченка. — К.: Юрінком Інтер, 2002. — 640с.

У збірнику, підготовленому професорсько-викладацьким складом Київського університету туризму, економіки і права, публікуються основні вітчизняни та міжнародні нормативно-правові акти, що регулюють туристичну діяльність в Україні і в світі. Документи систематизовані з урахуванням потреб суб‘єктів туристичного підприємництва з питань, пов‘язаних з туризмом та суміжними напрямами діяльності.
Збірник розраховано на студентів, магістрів, аспірантів, докторантів, викладачів, практичних працівників туристичної, готельної та курортно-оздоровчої галузей.

Маркетинг турпродукту: Підручник / Г.Б. Мунін. — К.: Кондор, 2009. — 394с.

У підручнику розглянуто практичні та теоретичні питання маркетингової діяльності, принципи створення та оформлення туристичного продукту на основі маркетингової теорії і практики сучасного господарювання. У ньому розкриваються теоретичне поняття, специфіка та особливості в туризмі, обґрунтовується концепція формування маркетингового механізму розробки і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи організації функцій і прийняття рішень у системі туризму; розкриваються методологічні основи маркетингу в туристичній діяльності, обґрунтовується необхідність використання сучасних методів маркетингової діяльності, а також розглядаються сучасна концепція маркетингу як філософії бізнесу, принципи, функції і види маркетингу.
У розділах описані такі функції маркетингу: маркетингові дослідження, розробка стратегії маркетингу, продуктова і цінова політика, контроль маркетингової діяльності та ін.
Призначається для студентів, аспірантів, науковців і практиків, які займаються проблемами формування і розвитку ефективної системи туристичного продукту.

Менеджмент готелю: економіко-організаційні аспекти: Навч. посібн. / Х.Й. Роглєв. — К.: Кондор, 2011. — 443с.

Даний навчальний посібник створений у зв‘язку з підготовкою туристичної інфраструктури до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу «Євро-2012».
У посібнику розглянуто сучасні концепції управління бізнесом, що базуються на теоретичних та практичних засадах сучасного менеджменту, та економіко-організаційних аспектах управління готелем. Він дозволяє фахівцям різного рівня одержати знання з управління різними підрозділами готельного бізнесу, вміло будувати підструктури і колективи, планувати свої дії відповідно до нових вимог, приймати найбільш оптимальні управлінські рішення.
Навчальний посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, науковців та фахівців готельного менеджменту, написаний відповідно до державно-освітнього стандарту та сучасних вимог управління готельним бізнесом в Україні.

Менеджменту туризму. Туроперейтинг: Понятійно-термінологічні основи, сервісне забезпечення турпродукту: Навч. посібн. / В.К. Барбарицька. — К.: Альтпрес, 2004. — 288с.

Містить програмний матеріал щодо базових понять туроперейтинга і основ сервісного забезпечення турпродукту. Розкривається сутність понять “туризм”, “турист”, “турпослуга”, “турпродукт” і класифікаційних підходів в сфері гостинності і туризму. Розглядаються ключові елементи технологій обслуговування в туризмі, функції та схеми діяльності організаторів обслуговування і продавців турпродукту, зміст  передреалізаційних процесів в туризмі. Представлено принципи і методи проектування, просування та стимулювання продажу, управління якістю тупродукту, основи документального оформлення турів.
Для фахівців галузі туризму, студентів фаху менеджменту туризму географічних історичних, економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Менеджмент туризма: Учебн. пособие / Н.И. Кабушкин. — 2-е изд., перераб. — Мн.: Новое издание, 2001. — 432с.

Рассмотрена эволюция менеджмента предприятий туризма, выявлены особенности туризма как объекта управления. Представлены система и структура управления туризмом. Раскрыты функции, принципы и методы туристского менеджмента. Рассмотрены требования к личности менеджера турфирмы, и дана характеристика стилей руководства. Особое внимание акцентируется на таких важнейших аспектах в деятельности менеджера, как искусство общения и технология проведений деловых совещаний и переговоров, умение управлять конфликтами и преодолевать стрессы.
Адресовано студентам и аспирантам, изучающим теорию и практику управления туристской индустрией, руководителям туристских фирм и слушателям ИПК.

Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебн. пособие / Н.И. Кабушник. — Мн.: Новое издание, 2000. — 216с. — (Экономическое образование).

Рассмотрена эволюция предприятий гостеприимства, раскрыты элементы гостиничного продукта, выявлены характеристики и особенности гостиниц и ресторанов как объекта управления. Приведена классификация гостиниц и ресторанов, описаны важнейшие концепции гостиничного и ресторанного обслуживания. Особое внимание уделено вопросам управления процессами обслуживания на предприятиях питания, качеству и культуре обслуживания. представлены вопросы управления персоналом гостиниц и ресторанов, а также технология принятия и реализации управленческих решений.

Організація туристичної діяльності в Україні / В.Ф. Кифяк. — Чернівці: Книги — XXI, 2003. — 300с.

У навчальному посібнику подаються основні поняття теорії і практики організації туристичної діяльності в Україні, розкриваються можливості розвитку туризму, та перспективи використання інфраструктури туризму тощо.
Особлива увага звертається на функціонування туристичного підприємства в умовах ринкової економіки, розкривається сутність фінансового забезпечення, ціноутворення, формування та реклами туристичного продукту.
Посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів та працівників туристичної сфери.

Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібн. / І.М. Школа. — Чернівці: Книги — XXI, 2005. — 596с.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних на національних туристичних організацій; аналізуються різні аспекти туризму; мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни; розглядаються вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної індустрії, менеджменту і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.
Для студентів, аспірантів, викладачів, фахівців, що вивчають розвиток і управління туристичної індустрії.

Маркетинг и продажи в гостиничном бизнесе: Учебно-практич. пособие / С.С. Скобкин. — М.: Юристъ, 2001. — 224с.

В книге представлены современные концепции маркетинга услуг в индустрии гостеприимства и рассмотрена система работы по маркетингу в гостиничном предприятии от исследования рынка до доведения информации о предоставляемых услугах до потенциального клиента средствами рекламы и продаж. В книге разбираются реальные ситуации из опыта работы гостиниц. Для закрепления материала и проведения семинарских занятий каждый раздел завершается перечнем вопросов.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вузов, специалистов маркетинговых служб, руководителей гостиниц и других туристских предприятий.

Основи готельного менеджменту: Навч. посібн. / Х.Й. Роглєв. — К.: Кондор, 2005. — 408с.

У посібнику систематизовані і викладені теоретичні, методичні і практичні питання управління сучасним готелем. Простежено історію управління готелями, висвітлено основний понятійний апарат, докладно досліджено сучасні функції управління і системи обслуговування в готелі.
У розділах посібника, присвячених функціональному менеджменту, досліджуються комплексні менеджерські функції і бізнеси-процеси в готелі.
Наведено велику бібліографію.
Посібник призначений для студентів та аспірантів вузів, учених і фахівців з менеджменту й маркетингу, науковців і підприємців.

Туризм, готельний та ресторанний бізнес: Ціноутворення, конкуренція, державне регулювання: Навч. посібн. / Л.Г. Агафонова. — К.: Знання України, 2002. — 358с.

У навчальному посібнику розглянуто актуальні проблеми готельно-ресторанного бізнесу та туризму: механізм ринкового ціноутворення, методологія обґрунтування базової стратегії конкуренції, інструменти державного регулювання цін, тарифів, оцінки якості обслуговування на ринку послуг гостинності, вітчизняного та міжнародного туризму, зокрема, система оподаткування підприємств, сертифікації послуг, контролю якості послуг, методичні підходи до вибору цінових стратегій конкуренції в туристичних фірмах, готелях, ресторанах. Посібник містить конкретні практичні завдання, контрольні тести, методичні документи. Книга рекомендована для студентів, аспірантів, магістрантів вищих навчальних закладів, викладачів, широкого кола читачів.

Экономика туризма: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / В.С. Боголюбов. — 2-е изд., стер. — М.: Академия, 2007. — 192с.

Рассмотрены общие экономические закономерности развития туризма в современных условиях хозяйствования и глобализации мировой экономики, отраслевые организационно-экономические процессы, особенности функционирования отрасли в современных рыночных условиях.
Для студентов высших учебных заведений. Может быть полезен работникам туристских фирм и гостиниц.

Готельно-ресторанний бізнес: Менеджмент: Навч. посібн. / Л.І. Нечаюк. — К.: Центр Начальної Літератури, 2003. — 348с.

В навчальному посібнику висвітлені основні положення сучасної теорії менеджменту, детально розглянуті функції менеджменту та їх застосування у готельно-ресторанному бізнесі. Особливої уваги приділено плануванню, зокрема, таким питанням, як: прогнозування прибутку і рентабельності, сітковому плануванню роботи підприємств сфери гостинності, методам дослідження попиту на послуги і продукції, визначенню конкурентноздатності.
Навчальний посібник включає приклади вирішення проблемних питань галузевої діяльності, розкриваючи її специфічність і винятковість.

Гостиничное хозяйство. Проблемы, перспективы, сертификация / С.И. Байлик. — К.: ВИРА-Р, 2001. — 208с.

В данной книге содержится актуальная информация об обеспеченности гостиничными местами всех регионов Украины, а также дата методика рассчёта гостиничных мест. В работе рассмотрена типологическая характеристика гостиниц по уровню комфорта и функциональному признаку. Разработаны приёмы размещения гостиниц в планировочной структуре города. Проанализированы принципы построения гостиничных сетей (цепей) в Украине и за рубежом. Изложены вопросы функциональной организации зданий гостиниц.
Впервые изложены вопросы про сертификации гостиничных услуг в системе УкрСЕПРО.
Эта книга рекомендуется преподавателям и студентам, изучающим гостиничное хозяйство, работниках областных, городских, районных администраций, курирующих предоставление гостиничных, а также специалистам органов сертификации этих услуг и испытательных лабораторий. Также может стать хорошим пособием для субъектов предпринимательской деятельности, занимающихся гостиничными услугами, проектировщиков и эксплуатационникам гостиничных комплексов.

Основи готельної справи: Навч. посібн. / Г.Я. Круль. — К: Центр учбової літератури, 2011. — 368с.

У запропонованому виданні розглянуті основні поняття готельного господарства. Значна увага приділена класифікації засобів розміщення зі різними принципами та критеріями. Виявлені сучасні проблеми єдиної міжнародної класифікації готелів у світі. Розкрито особливості технологічного процесу надання основних і додаткових послуг у готелях. Посібник містить практичні завдання, контрольні тести, нормативно-інструктивний, довідковий і статичний матеріал.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів, широкого кола зацікавлених читачів.

Экологический туризм: Учебн.-метод. пособие / В.В. Храбовченко. — М.: Финансы и статистика, 2003. — 208с.: ил.

Проблеме экологического туризма посвящена данная книга, в которой анализируется зарубежный опыт развития экотуризма (в Китае, Индии, Пакистане, Австралии и др.), выделены принципы развития данного вида туризма, даны рекомендации по эффективному вовлечению особо охраняемых природных территорий (заповедников, заказников, национальных парков) в экотуристическую деятельность.
Для студентов, аспирантов, преподавателей вызов туристической направленности, менеджеров турагентских и туроператорских фирм, широкого круга читателей, интересующихся вопросами туризма и путешествий.

Основы менеджмента экологического туризма: Учебн. пособие / В.П. Кекушев. — М.: МНЭПУ, 2001. — 60с.

В учебном пособии рассматриваются место и роль экологического туризма в системе туристской деятельности, выделяется его специфика и формулируются стоящие перед ним задачи. Приводится характеристика природных ресурсов России как базы экологического туризма, обосновывается необходимость и возможности их рационального использования в туристских целях. Рассматривается триада «экономика — экология — туризм» в качестве методологической основы формирования управляемой системы экологического туризма. Раскрывается содержание понятия «менеджмент экологического туризма», рассматриваются экономические и экологические аспекты менеджмента в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Приводятся социально-психологическая  и деловая характеристики менеджмента в экологическом туризме. Выделяются особенности и формулируются принципы его трудовой деятельности, определяются основные задачи менеджера в экологическом туризме.
Учебное пособие предназначено для студентов, обучающихся по направлению «Менеджмент».

Введение в ТУРИЗМ / М.Б. Биржаков. — СПб.: Издательский дом Герда, 2001. — 320с.

Издание 3-е, исправленное и дополненное.
В книге изложены основы теории туризма, приведено толкование основных терминов и понятия в аспектах международных конвенций и рекомендаций ВТР, национальных норм и законодательных актов, принципов и обычаев. Отдельно рассмотрены вопросы туризма и особенности применения туристской терминологии в деловом обороте.
Книга предназначена для работников предприятий сферы туризма, студентов средних и высших специальных учебных заведений системы туристского образования при изучении дисциплины «Введение в специальность ТУРИЗМ» как базовое учебное пособие.

Туризм: Учебн. / В.А. Квартальнов. — М.: Финансы и статистика, 2004. — 320с.

Раскрываются основные понятия туризма, виды, средства, методы и формы туристской деятельности; анализируются различные аспекты туризма: мотивация туристских поездок, менеджмент и маркетинг туризма, его законодательная база, экономические аспекты, методика рекламно-информационной работы, информационные технологии в туризме, эволюция развития международного туристского рынка.
Для студентов и преподавателей вузов туристского профиля, специалистов.

Туристський словник-довідник: Навч. посібн. / В.К. Федорченко. — К.: Дніпро, 2000. — 160с.

Словник-довідник започатковує систематизовану наукову працю над українською туристичної термінологією. В ньому узагальнена й систематизована інформація про туристську діяльність.

Туризм: організація і облік / Н. Яновская. — Х.: Фактор, 2000. — 236с.

У книзі викладено основні вимоги, що пред‘являються до організації та здійснення діяльності туристичними фірмами.
Наведено законодавчі та нормативні акти, які регулюють питання організації та обліку туристичної діяльності.
На числових прикладах розглянуто порядок відображення в бухгалтерському і податковому обліку операцій, здійснюваних під час реалізації туристичного продукту при різних схемах організації договірних відносин.
Для фахівців у сфері туризму.

Международные экономические отношения: Экономика туризма / Г.А. Папирян. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 208с.

Рассмотрены теоретические аспекты международного туризма, основы формирования туристской политики страны, а также перспективы развития отрасли. Приведен экономический анализ международной туристской деятельности, мировых туристских рынков и индустрии туризма (гостиничные хозяйство, транспорт, туроператоры, турагенты), воздействия туризма на экономику страны.
Предназначено для студентов и аспирантов, изучающих международные экономические отношения, в частности международный туризм, а также для специалистов и практиков, работающих в индустрии туризма.

Бухгалтерський облік в туризмі і готелях України: Навч. побсін. / З.А. Балченко. — К.: КУТЕП, 2006. — 232с.

Навчальний посібник підготовлено у відповідності з програмою курсу «Бухгалтерський облік у сфері послуг» за напрямком «Туризм».
В посібнику розглядаються питання бухгалтерського обліку в туризмі та готельному господарстві. В ньому розкриваються особливості туристичної діяльності; питання методики і техніки бухгалтерського і податкового обліку витрат, доходів на визначення фінансових результатів туристичних підприємств і готелів.
Посібник призначений для викладачів вищих навчальних закладів, що готують фахівців для роботи в туристичній та готельній сферах діяльності, студентів, а також бухгалтерів, аудиторів, робітників податкових органів.

Франчайзинг у готельно-ресторанному бізнесі: Навч. посібн. / Г.Б. Мунін. — К.: Кондор, 2008. — 370с.

В навчальному посібнику розглянуті сучасні концепції організації системи франчайзингу в управлінні готелями, які базуються на теоретичних і практичних основах теорії вітчизняного та зарубіжного досвіду в організації управління та обслуговування гостей в готелях, мотелях на інших видах тимчасового проживання.
Практичне завдання посібника полягає в тому, що він дозволяє фахівцям одержати певні знання з теорії та практики франчайзингу в управління готелями, вміло будувати їхні підструктури та підбирати партерів, колектив, планувати свої дії відповідно до нових технологій та стандартів обслуговування, а також приймати найбільш оптимальні управлінські рішення з ціллю підвищення ефективності готелів.
Необхідно зазначити, що потреба в літературі з управління готелями безупинно зростає і на даний момент немає тієї кількості, яка потрібна споживачам. Вирішенням цієї проблеми певної мірою буде слугувати дане видання. Під час його написання були використані міжнародні видання та досвід управління в готелях.
Відповідні публікації та їхні автори зазначені в списку літератури, який наведено в кінці книги. Під час підготовки посібника автори спиралися на нормативно правові акти та Державні стандарти, розроблені для готельної сфери в Україні.
Посібник призначений для фахівців готельного бізнесу, аспірантів, викладачів та студентів вищих навчальних закладів, а також для тих, хто прагне розпочати свою справу в готельно-ресторанному бізнесі.

Компьютерная мини-бухгалтерия в туристской фирме: Учебн. пособие. / Т.В. Козырева. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 144с.: ил. — (Менеджмент и экономика туризма)

Пособие представляет собой изложение дисциплины «Автоматизированные системы обработки экономической информации» в частности компьютеризации бухгалтерского учёта. Рассматриваются основы ведения бухгалтерского учёта в агентствах по организации международного туризма с применением персональных компьютеров и программного обеспечения Microsoft Office: Word, Excel, Access, FoxPro.
Для студентов и преподавателей высших учебных заведений по специальности «Менеджмент» и «Экономика».

Інформаційне забезпечення менеджменту: Навч. посібн. / В.О. Новак. — К.: Кондор, 2011. — 462с.

Інформаційне забезпечення знайомить читача з основними напрямками застосування інформаційних систем та технологій в сучасному бізнесі, розкриває зміст та сутність інформаційного менеджменту.
Навчальний посібник запропоновано для використання як викладачам, так і студентам вищих навчальних закладів. Він узагальнює матеріали щодо впровадження модульно-рейтингових технологій у навчальний процес при вивченні курсів, що є складовою інформаційного забезпечення менеджменту.

Оператор связи: Учебн. для нач. проф. образования / В.В. Шелихов. — М.: Академия, 2004. — 432с.

Рассмотрены организация и эксплуатация почтовой связи. Даны определения видов почтовой связи, почтовых отправлений, их категорий и разрядов. Описаны производственные процессы приёма, обработки и вручения по видам почтовых отправлений. Рассмотрены организация сетей почтовой и электросвязи, перевозка и обмен почты, распространение периодической печати, осуществление почтовых переводов денежных средств, выплаты пенсий и пособий, оказание услуг электросвязи.
Для учащихся учреждений начального профессионального образования. Может быть полезен в широком кругу почтовых работников.

Державний класифікатор України: Класифікатор об‘єктів адміністративно-територіального устрою України: Т.2 / Т. Новікова. — Вид-ня оф. — К.: Держстандарт України, 1997. — 797с.

Поштові індекси східних областей України.

Управляющие устройства почтообрабатывающих машин: Учебник для вузов / В.А. Мицкевич. — М.: Радио и связь, 1988. — 280с.: ил.

Излагаются методы построения и принципы функционирования управляющих устройств почтообрабатывающих машин, рассматриваются способы реализации основных функциональных узлов устройств управления.
Для студентов электротехнических институтов связи, обучающихся по специальности «Машины и оборудование предприятий связи».

Оптимізація мереж і систем поштового зв‘язку: Монографія / А.І. Кидисюк. — К.: Знання, 2008. — 269с.

У монографії наведено сучасні уявлення про мережі й системи поштового зв‘язку. Викладено алгоритми і методи розв‘язання задач оптимізації мереж і систем поштового зв‘язку, зокрема, оптимізації структур мереж поштового зв‘язку, національної поштової індексації України, перевезення й оброблення пошти, синхронізації оброблення і перевезення почти, мінімізації нормативних строків пересилання письмової кореспонденції.
Розраховано на науковців, інженерно-технічних працівників, слухачів факультетів підвищення кваліфікації, студентів вищих навчальних закладів зв‘язку.

Економіка поштового зв‘язку: Навч. посібн. / В.М. Орлов. — Одеса: ВМВ, 2006. — 468с.

Пропонований навчальний посібник з економіки поштового зв‘язку підготовлений на кафедрі економіки підприємства та корпоративного упрвління. При його написанні враховані пропозиції фахівців національного оператора поштового зв‘язку УДППЗ “Укрпошта” щодо перспектив та умов функціонування поштової підгалузі. Має п‘ять розділів, в яких висвітлюються основні питання економічної діяльності поштового зв‘язку України в сучасних умовах, основні характерні риси поштового зв‘язку (при розрахунку та розподілення доходів, використанні трудових та матеріальних ресурсів. Розглядаються питання планування, корпоративної підгалузі, методика аналізу економічної та фінансовою діяльності, оцінка економічного ризику.
Розрахований студентам економічних напрямків та спеціальностей “Інформаційні мережі зв‘язку”, спеціалізації “Мережі поштового зв‘язку”. Буде корисним слухачам факультету підвищення кваліфікації, а також спеціалістам підгалузі поштового зв‘язку.

История отечественной почты / А.Н. Вигилев. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Радио и связь, 1990. — 312с.: ил.

Книга посвящена истории русской почты с первого летописного упоминания о посылке вести на Руси в 885 г. до 1782 г., когда был создан единый орган управления средствами — Главное почтовых дел правление. Автор подобно останавливается на процессе зарождение регулярной почтовой гоньбы, на деятельности военно-полевых почтальонов, на первых в мире регулярных почтовых перевозках перевозках по Балтийскому морю, рассказывает о сознании самого длинного в мире почтового тракта из Петербурга на Камчатку. По сравнению с первым изданием (1977 г. — первая часть; 1979 г. — вторая часть) материал изменён и дополнен сведениями о создании в России Почтового департамента.
Предназначен для широкого круга любителей русской истории.

Теоретические основы почтовой связи: Учебн. для вузов / С.М. Хлытчиев. — М.: Радио и связь, 1990. — 280с.: ил.

Рассматриваются теоретические основы научного подхода к решению основных проблем построения системы почтовой связи. Излагаются основы теории информации и кодирования, опознавания, систем массового обслуживания и методы оптимизации. Второе издание по сравнению с первым (1983 г.) переработано и дополнено новым материалом, отражающим тенденции развития техники и организации почтовой связи.
Для студентов, обучающихся по специальности «Автоматизация технологических процессов и производств».

Автоматизированные системы управления в связи: Учебн. для вузов / Н.И. Красносельский. — М.: Радио и связь, 1988. — 272с.: ил.

Отражены современные требования к автоматизированным системам управления. На примере отрасли связи рассмотрены вопросы разработки математических моделей экономических систем, организации телеобработки и сетей ЭВМ, создания банков данных на базе СУБД «Ока», «Спектр», принципы автоматизации проектирования АСУ. Приводится описание основных функциональных и технологических подсистем АСУ-связь и даётся описание её обеспечивающей части. Большое внимание уделяется вопросам оценки и повышения эффективности АСУ-связь.
Для студентов вузов связи, обучающихся по специальностям «Экономика и организация связи» и «Организация механизированной обработки экономической информации».

Основи охорони праці: Навч. посібн. для проф.-тех. навч. закл. / Л.Е. Винокурова. — К.: Факт, 2005. — 344с.: іл.

У підручнику викладено відомості про правила безпеки під час роботи з електроенергією, шкідливими речовинами, а також у разі експлуатації сучасного технічного обладнання; правила поведінки при пожежі та інших надзвичайних ситуацій, прийоми надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків. Особливу увагу приділено законодавчому аспекту в галузі охорони праці.
Для учнів, викладачів, майстрів професійно-технічних навчальних закладів.

Основи охорони праці: Підручн. для проф.-техн. навч. закладів / Л.Е. Винокурова. — 2-ге вид., допов., перероб. — К.: Вікторія, 2001. — 192с.

У підручнику викладено відомості про правила безпеки під час роботи з електроенергією, шкідливими речовинами, а також у разі експлуатації сучасного технічного обладнання, правила поведінки при пожежі та інших надзвичайних ситуацій, прийоми надання першої допомоги потерпілим під час нещасних випадків. Особливу увагу приділено законодавчому аспекту в галузі охорони праці.
Для учнів, викладачів, майстрів професійно-технічних навчальних закладів.

Регіональна, економічна та соціальна географія світу: Посібн. / В.В. Безуглий. — К.: Академія, 2003. — 688с. (Альма-матер).

У посібнику розкрито теоретичні засади курсу «Регіональна економічна та соціальна географія світу», процес формування політичної карти світа та особливості її на сучасному етапі. Основу його становить аналіз економічної, соціальної специфіки всіх регіонів світу, здійснений за типової географічної схемою, що охоплює склад, економіко-географічне положення, природні умови та ресурси, населення, макроекономічні параметри розвитку і роль регіонів та окремих країн у світовому господарстві, зовнішньоекономічні зв‘язки, функціонування реакційно-туристської сфери.
Додатки містять широку інформації, яка всебічно характеризує природні та економічні особливості країн і регіонів.
Для студентів географічних, економічних факультетів вищих навчальних закладів.

Економічна та соціальна географія зарубіжних країн: Навч. посібн. для студ. вищ. навч. закладів / В.В. Безуглий. — К.: Академія, 2005. — 704с. — (Альма-матер).

Навчальний посібник вибудовано на засадах системного аналізу за типовою географічної схемою економічного, соціального, демографічного, політичного життя країн світу, їх економіко-географічного положення, природних, рекреаційних умов і ресурсів, основних макроекономічних параметрів і зовнішньоекономічних зв‘язків. Теоретичне осмислення країнознавства як науки поєднане з обширним фактичним матеріалом.
Для студентів географічних та економічних факультетів вищих навчальних закладів.