Фізико-математичні науки

Астрономія 11 клас: Підручник / М.П. Пришляк. — X.: Ранок, 2011. — 160 с.: іл.
Підручник відповідає вімогам "Державного стандарту базової і повної середньої освіти" та навчальній програмі з астрономії для 11-річної школи.
Основна мета підручника - сприяти формуванню базових астрономічних знань, показати їх необхідність для розуміння навколишнього світу

Астрономія 11 клас: Підручник / І.А. Климишин. — К.: Знання України, 2003. — 192с.

Підручник містить такі розділи, як: «Небесна сфера. Рух світил на небесній сфері», «Методи та засоби астрономічних досліджень», «Наша планетна система», «Сонце — найближча зоря», «Зорі. Еволюція зір», «Наша галактика», «Будова і еволюція всесвіту», «Життя у всесвіті».

Математика 10 клас: Підручник / Г.П. Бевз. — К.: Генеза, 2010. — 272с.: іл. — Бібліогр.: с.250
Математика 11 клас: Підручник / Г.П. Бевз. — К.: Генеза, 2011. — 320с.: іл. — Бібліогр.: с294.
Цей підручник призначений для завершення вивчення математики в середній школі. Він відповідає рівню стандарту. Підручник містить шість розділів: «Показникові та логарифмічні функції», «Похідна та її застосування», «Інтеграл та його застосування», «Елементи теорії ймовірності та математичної статистики», «Координати і вектори у просторі», «Геометричні тіла. Об‘єкти та площі поверхонь геометричних тіл».
 
Геометрія 10-11 класи: Підручник / О.В. Погорєлов. — К.: Школяр, 2007. — 128с.
 
Фізика 10 клас: Підручник / Є.В. Коршак. — К.: Генеза, 2004. — 192с.: іл.
Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів розкриває теми про закони ідеального газу, основи молекулярно-кінетичної теорії, основи термодинаміки, властивості газів, рідин і твердих тіл, електричне поле, електричні заряди, закони постійного струму, магнітне поле струму, електричний струм у різних середовищах та електричні властивості напівпровідників.
 
Фізика 10 клас: Підручник / Є.В. Коршак. — К.: Генеза, 2010. — 192с.: іл.
 
 
Фізика 11 клас: Підручник / Є.В. Коршак. — К.: Перун, 2005. — 208с.: іл.

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів розкриває теми електромагнітної індукції, механічні коливання і хвилі, електромагнітні коливання, електромагнітні хвилі, елементи теорії відносності, квантову фізику, атомну фізику та фізику атомного ядра.
 
Повторювальний курс математики: Посібн. для уч. серед. закладів освіти / Р.П. Ушаков. — К.: Техніка, 1999. — 504с.

У посібнику надано в стислій формі теоретичний матеріал шкільного курсу математики (означення, формули, теореми). Багато уваги приділено методам розв‘язання задач. Кожен параграф супроводжується достатньою кількістю прикладів, до яких наведено відповіді.
Розрахований на учнів загальноосвітніх шкіл, гімназій, коледжів та закладів професійно-технічної освіти.
 
Дослідження операцій: Підручн. / С.В. Ржевський. — К.: Академвидав, 2006. — 560с. — (Альма-матер).

У підручнику розкрито основні поняття і методологічні принципи теорії дослідження операцій, математичні методи одно- і багатокритеріальної оптимізації (найзагальніша класифікація типів задач математичного програмування, способи розпізнавання і пошуку їх розв‘язків), елементи теорії двоїстості, постановки, а також методи розв‘язання задач лінійного, нелінійного, цілочислового, стохастичного, динамічного програмування, задач сітьового планування та управління запасами, елементи теорії ігор і теорії масового обслуговування.
Адресований студентам економічних спеціальностей.
 
Математичні олімпіади школярів України: 1991-2000 рр.: Навч.-метод. посібник / В.М. Лейфура. — К.: Техніка, 2003. — 541с.: іл.

Подаються умови та розв‘язання задач математичних олімпіад школярів, що проводились в Україні у 1991-2000 рр.: третього та четвертого етапів Всеукраїнських олімпіад, Соросівських олімпіад. Наводяться матеріали Міжнародних математичних олімпіад, в яких брала участь команда України.
Для учнів, що готуються до участі в математичних олімпіадах та прагнуть удосконалити навички в розв‘язуванні складних задач. Книгу буде цінним посібником для вчителів математики, керівників математичних гуртків, організаторів олімпіад і студентів педагогічних спеціальностей.
 
Вища математика: Приклади і задачі: Посібник / Л.І. Дюженкова. — К.: Академія, 2002. — 624с. — (Альма-матер).

Посібник охоплює всі основні розділи курсу вищої математики: елементи математичного аналізу, лінійної алгебри, аналітичної геометрії, теорії ймовірностей і математичної статистики.
Кожен параграф містить стало викладений теоретичний матеріал, проілюстрований багатьма прикладами, рисунками, зразками розв‘язування вправ. Обов‘язковий елемент — задачі для самостійного розв‘язування, серед яких є вправи для перевірки теоретичного матеріалу.
Адресований студентам економічних, індустріально-педагогічних, природничо-географічних, аграрних та інших спеціальностей вищих навчальних закладів.
 
Вища математика: Підручн. / О.І. Соколенко. — К.: Академія, 2003. — 432с. — (Альма-матер).

Підручник відповідає програмам з вищої математики для студентів нематематичних спеціальностей вищих навчальних закладів. У ньому розглянуто елементи аналітичної геометрії та математичного аналізу, а також елементи теорії ймовірностей і математичної статистики. Більшість тверджень подано з доведенням. А приклади і вправи, маючи певною мірою ілюстративний характер, передусім потребують пошукового, творчого підходу.
Для студентів економічних, хімічних, біологічних, географічних, геологічних, методичних, фармацевтичних, ветеринарних, сільськогосподарських спеціальностей вищих навчальних закладів.
 
Довідник з математики для середніх навчальних закладів / О.Г. Ципкін. — К.: Вища школа, 1988. — 416с.: іл.

Довідник з математики для учнів середніх шкіл і середніх спеціальних навчальних закладів. Містить необхідні означення, формули, теореми і методи розв‘язання задач. Крім класичних розділів елементарної математики включено такі розділи, як елементи теорії множин, комплексні числа, основи математичного аналізу і вектори алгебри, методи координат тощо. Видання доповнено елементами теорії ймовірностей.
 
Математика и информатика / В.Я. Турецкий. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: ИНФРА-М, 2000. — 560с. — (Высшее образование).
Содержит базовые разделы математики и основы информатики. Материал изложен с учётом требований, предъявляемых к студентам гуманитарныз направлений и специальностей.
Проект данной книги признан лучшим в конкурсе, проведённом Госкомвузом Российской Федерации в 1998 г.
Предназначен для студентов-гуманитариев.
 
Занимательная математика: книга 1 / Я.И. Перельман. — М.: ТРИАДА-ЛИТЕРА, 1994. — 224с.
Книга написана известным педагогом и популяризатором и состоит из ряда головоломок, парадоксов, опытов, забавных задач, занимательных вопросов и рассказов из области физики. Книга рассчитана на учащихся средней школы и лиц, занимающихся самообразованием.
 
Курс фізику: у 3 кн. Кн 2. Електрика і магнетизм: Навч. посібн. / Г.Ф. Бушок. — К.: Вища школа, 2003. — 278с.: іл.

Систематизовано викладено програмний матеріал з електрики і магнетизму. Значну увагу приділено розкриттю логічної структури фізики як науки, висвітлено її зв‘язку з іншими природничими науками, математикою, технікою. Короткі історичні довідки про різні здобутки наукового пізнання сприяють більш повному уявленню про розвиток фізики.
Для студентів фізико-математичних факультетів вищих педагогічних навчальних закладів.
 
Збірник задач з фізики для 9-11 класів середньої школи / А.П. Римкевич. — 11-те вид. — К.: Освіта, 1993. — 239с.

В книжці вміщено задачі з усіх розділів курсу фізики 9-11 класів середньої школи. Розташування задач відповідає структурі навчальних програм та підручників.
 
Загальний курс фізики: Зб. задач / І.П. Гаркуша. — К.: Техніка, 2003. — 560с.

Збірник складено відповідно до діючої програми загального курсу фізики для фізичних спеціальностей вищих педагогічних навчальних закладів, а також переважної більшості спеціальностей вищих технічних навчальних закладів. Він містить близко 2 200 задач з усіх розділів курсу, які мають широкий діапазон рівня складності. Відповідно до найбільш складних задач супроводжується вказівками та розв‘язуваннями. Різноманітний за змістом та рівнем складності набір задач дає змогу використовувати збірник також під час вивчення загального курсу фізики у вузах з підвищеним обсягом викладання фізики.
Для студентів інженерно-технічних і педагогічних спеціальностей вищих навчальних закладів.
 
Концепции современного естествознания / С.И. Самыгин. — 3-е изд. — Ростов н/Д: Феникс, 2001. — 576с. — (Учебники и учебные пособия).

Учебное пособие написано в соответствии с Государственным стандартом РФ по дисциплине «Концепции современного естествознания», входящей в цикл общих математических и естественнонаучных дисциплин, и предназначено для студентов гуманитарных и экономических специальностей высших учебных заведений всех форм обучения.
 
Логическая игра / Пер. с англ. Ю.А. Данилова. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1991. — 192с. — (Б-чка Квант)
Сборник логических задач автора известных сказок «Алиса в Стране Чудес» и «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса» Льюиса Кэрролла в яркой и занимательной игровой форме знакомит читателя с оригинальным графическим методом решения силлогизмов и соритов.
В приложение включены некоторые игры, фокусы и головоломки Льюиса Кэрролла и его письма к детям.
Для школьников 8—10-х классов и всех любителей занимательных задач.
 
Фізика: Підруч. для 11 кл. серед. загальноосв. шк. / С.У. Гончаренко. — К.: Освіта, 2002. — 319с.

Книга містить такі розділи як: «Електромагнітна індукція», «Механічні коливання», «Електромагнітні коливання», «Механічні хвилі. Звукові хвилі», «Електромагнітні хвилі», «Елементи теорії відносності», «Світлові кванти. Дії світла», «Атом і атомне ядро», «Фізика. Фізична картина світу. Технологія».