Охорона пам'ятників природи, історії та культури. Музейна справа. Архівна справа

Нариси історії архівної справи в Україні: Посібник / С.В. Абросимова. — К.: КМ Академія, 2002. — 612с.

У посібнику на підставі широкого кола історичних джерел висвітлено історію архівної справи в Україні від найдавніших часів до сьогодення. Історія архівів подається у тісному зв‘язку з історією державних установ.
Для архівістів, студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться історією архівної справи.

Архівознавство: Підручник для студентів іст. ф-тів вищ. навч. закладів України / За заг. ред. Я.С. Калатури. — К.: КМ Академія, 2002. — 356с.

У підручнику висвітлено проблеми архівознавства як наукової системи і навчальної дисципліни. Головну увагу зосереджено на питаннях історії архівної справи, правових засадах та структурі Національного архівного фонду України, принципах організації архівної справи та діяльності державних архівних установ. Значне місце відведено розгляду питань експертизи цінності архівних документів та комплектування державних архівів, застосування сучасних інформаційних технологій в архівній справі, науково-дослідній роботі архівів.
Для студентів історичних факультетів вищих навчальних закладів України та працівників архівних установ.

Музеєзнавство: Підручник / В.І. Якубовський. — Кам‘янець-Подільський: ПП М.І. Мощак, 2010. — 352с.

У підручник вміщено навчальний матеріал з курсу “Музеєзнавство” в умовах входження України у Болонський процес. Доступність та логічність викладу лекційного матеріалу, значна джерельна база, методичне забезпечення до семінарських знань та до тем, внесених на самосійну роботу студентів, серія правничих актів, які формують підвалини музеєзнавства в Україні, сприятимуть кращому засвоєнню матеріалу, що відповідає навчальній вузівській програмі.
Книжка рекомендована для студентів вищих навчальних закладів. Вона може бути використана викладачами гуманітарних вузів, музейними працівниками реставраторами, органами охорони пам‘яток історії і культури, а також усіма, хто цікавиться історією та культурою.

Музеєзнавство: Навч. посібн. / М.Й. Рутинський. — К.: Знання, 2008 — 428с.

У навчальному посібнику викладено теоретичні та прикладні засади загального й туристичного музеєзнавства, розкрито об‘єктивно-предметну сутність наукової дисципліни. Подано історії розвитку музейної мережі в України, охарактеризовано національну туристично-музейну спадщину, а також описані методичні засади й технологічні особливості організації екскурсійної справи у музейних установах України.
Призначено для студентів вищих навчальних закладів, які готуються працювати у музейних установах, сфері туризму, культури та освіти, викладачів ВНЗ, учителів, а також усіх, хто цікавиться історико-культурною спадщиною, зібраною в українських музеях.

Музееведение: Убечник для высшей школы / Т.Ю. Юренева. — 2-е изд. — М.: Академический Проект, 2004. — («Gaudeamus»)

Книга является первым учебником, в котором излагаются не только теоретические основы музееведения и методика музейной работы, но и история музеев мира. На обширном фактическом материале автор анализирует причины и обстоятельства возниктовения мущеев в различних регионах мира, прослеживает становление развития музея как социокультурного института, показывает его место и роль в каждой конкретной исторической эпохе. Рассматриваются социальные функции музеев, их научно-исследовательная рабоа, вопросы фондовой, экспозиционной и культурно-образовательной деятельности, а также менеджмента и маркетинга.
Книга иллюстрирована, снабжена уменным и предметным указателем, а её собержание соответствует Государствееному образовтельному стандарту Министерства образования РФ.
Учебник адресован прежде всего студентам гуманитарных вызов, изучающих музееведение как общеобразовательную дисциплину, вместе с тем он может использоваться и при подготовке музейных специалистов в качестве учебного сособия по писциплинам «Имтория музеев мира» и «История музейного дела», а также как введение в специальность в системе учебных дисциплин кафедр музееведения и музейной педагогики педагогических университетов и унивеситетов культуры.

Екскурсознавство і музеєзнавство: Навч. посібн. / В.К. Бабарицька. — К.: Альтерпрес, 2007. — 363с.: іл.

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства.
Розкрито особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій.
Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.
Розглянуто механізм управління екскурсійною діяльністю в ринкових умовах, а також організаційно-інструкційні засади розвитку екскурсійної справи в Україні. Висвітлено сутність сучасних інструментів маркетингу і менеджменту екскурсійної діяльності, модель управління екскурсійною діяльністю на національному рівні.
Підручник містить значний фактичний і прикладний матеріал: подано словник термінів по архітектурі, скульптурі, живопису та декоративно-прикладному мистецтву, що стане у нагоді практичним екскурсоводам при підготовці екскурсоводам при підготовці екскурсій на різноманітну тематику.
Для студентів фаху менеджмент туризму географічних, історичних, економічних факультетів вищих закладів освіти. Может бути корисним для практичних екскурсоводів і методистів екскурсійної справи.

{spoiler=}