Науково-інформаційна діяльність

Лінгвістичні основи документознавства та інформаційної діяльності: Навч. посібн. / Г.Г. Поберезська. — К.: Знання, 2008. — 351с.

У посібнику узагальнено матеріали, що стосуються теоретичних і практичних питань документальної лінгвістики, визначено її зв‘язок з іншими дисциплінами. Висвітлено основні питання теорії тексту: поняття тексту, його ознаки, класифікація текстів службових документів, особливості текстової комунікації. Акцентовано на методах дослідження письмового тексту. Викладено загальні правила організації текстів службових документів, їх створення за допомогою комп‘ютерних технологій. Особливу увагу приділено опису категорій текстів, їх мовностилістичній репрезентації, лінгвістичним нормам, яких слід дотримуватися при складанні текстів.
Розраховано на студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”, викладачів, читачів широкого загалу, які цікавляться питанням укладення текстів службових документів.

Документирование: Учебник / Н.Н. Кушнаренко. — К.: Знання, 2005. — 459с. — (Высшее образование XXI века).

Структура и содержание учебника соответствуют праграмме курса «Документоведение» для высших учебних заведений. Эьл первый учебник, в котором весь комплекс теоретических, методических и организационно-практических проблем рассмотрен как одиное целое. Раскрыты принципы классификации документов, специфика документов на традиционных и новейших материальных носителях, особенности функционирования документно-коммуникационной системы. Учебник содержит контрольные вопросы и практические задания, необходимые схемы, рисунки и таблицы.
Для студентов высших учебных заведений, проподавателей, специалистов сферы документной коммуникации, руководителей, предприятий и организаций, широкого круга читателей.

Інформатика: Комп‘ютерна техніка. Комп‘терні технології: Підручн. для студ. вищих навч. закладів / О.І. Пушкарь. — К.: Академія, 2002. — 704с. — (Альма-матер).

Це друге, перероблене і доповнене видання, яке містить системні відомості про особливості інформатики як науки, найуживаніші та найновіші на час виходу книги у світі апаратні та програмні засоби персональних комп‘ютерів і методи роботи з ними — операційні системі Windows 2000 і XP, Linux, пакет Office 2000 та ін. Розглянуто основні елементи мови Visual Basic, інструменти розроблення проектів. Приклади проектів містять коди, які можна використовувати як робочі програми. Проаналізовано особливості обміну інформацією між різними додатками Microsoft Office. Значну увагу приділено спеціальним технологіям роботи з інформацією.
Для студентів, викладачів вищих навчальних закладів і всіх тих, чия діяльність стосується сфери інформатики, комп‘ютерної техніки та комп‘ютених технологій.

Мікропроцесори та мікроЕОМ у виробничих системах: Посібн. / В.М. Люказюк. — К.: Академія, 2002. — 368с. — (Альма-матер).

Посібник містить відомості про функціонування та проектування мікропроцесорів і мікроЕОМ, а також їх застосування в автоматичних системах керування технологічними процесами, радіоелектронній та контрольно-вимірювальній техніці. Основну увагу приділено архітектурі сучасних мікропроцесорів фірми Intel (у тому числі останніх моделей Pentium 4) і мікроЕОМ, побудованих на їх базі. Розглянуто також архітектуру мікропроцесорів і комп‘ютерів.
Для студентів вищих технічних навчальних закладів. Прислужиться інженерно-технічним працівникам, які займаються розробкою та впровадженням автоматизованих систем керування.

Комп‘ютерний аналіз даних: Посібн. / В.В. Лук‘янова. — К.: Академія, 2003. — 344с. — (Альма-матер).

У посібнику розглянуто основи технології оброблення текстових і табличних документів з допомогою ПЕОМ, процедури створення і використання шаблонів документів, методи оброблення і аналізу економічної інформації на ПЕОМ: оцінка динаміки і прогнозування, статистичний аналіз, графічний аналіз, факторний і регресійний аналіз, операційний аналіз. Розкрито процедури консолідації даних, створення зведених таблиць і макросів, основи програмування на мові VBA, що забезпечує автоматизацію розрахунків і оброблення даних.
Додатки містять опис орієнтовних процедур аналізу діяльності підприємств, приклади критичних ситуаций, що виникають під час роботи з ПЕОМ, і можливі шляхи виходу з них.
Адресований студентам, які вивчають економіку, менеджмент, маркетинг, фінанси, а також спеціалістам-практикам, які займаються проблемами автоматизації та  інформатизації діяльності підприємств.

Електронна комерція: Посібн. для студ. вищих навч. закладів / М.В. Макарова. — К.: Академія, 2002. — 272с. — (Альма-матер).

У посібнику з‘ясовано сутність, особливості й місце електронної комерції в інформаційному секторі економіки, а також її спільні та відмінні риси з електронним бізнесом. Значну увагу приділено класифікації моделей, розкриттю форм Е-комерції та механізмів її підтримки: законодавчій базі, електронним маркетингу та рекламі, платежам і комерційній взаємодії в Internet.
Виклад матеріалу проілюстровано рисунками, таблицями, схемами. Подано запитання, завдання, тести для самоконтролю, а також практикум. У кінці посібника вміщено короткий термінологічний словник.
Розрахований на студентів вищих навчальних закладів. Прислужиться працівникам сфери бізнесу, де використовується Internet.

Надійність, контроль, діагностика і модернізація ПК: Посібн / В.М. Локазюк. — К.: Академія, 2004. — 376с. — (Альма-матер).

У навчальному посібнику розглянуто різноманітні аспекти забезпечення надійності обчислювальних пристроїв, персональних комп‘ютерів (ПК) і комп‘ютерних систем, методи контролю цифрових пристроїв. Особливу увагу приділено методам і засобам діагностування ПК, програмного забезпечення, від умілого використовування яких значною мірою залежить надійність їх функціонування. Також висвітлено питання модерназації та експлуатаційного обслуговування ПК.
Адресований студентам вищих технічних навчальних закладів, спеціалістам, які займаються експлуатацією комп‘ютерних систем і мереж та використовують при вирішення виробничих і управлінських завдань комп‘ютерні технології.

Проектування інформаційних систем: Посібн. / В.С. Пономаренко. — К.: Академія, 2002. — 488с. — (Альма-матер).

У посібнику розкрито теоретичні засади, методи і засоби проектування інформаційних систем, послідовність дій під час різноманітних проектних процедур та операцій, з‘ясовано особливості й методи типового індивідуального, автоматизованого їх проектування і застосування на практиці. Значну увагу приділено проектуванню систем підтримки прийняття рішень, принципам організації роботи персоналу на конкретних етапах проектування, впровадження та забезпечення роботи інформаційних систем.
Для студентів вищих навчальних закладів, а також спеціалістів, зайнятих проектуванням, впровадженням, забезпеченням роботи інформаційних систем.

Інформаційні системи і технології в економіці: Посібн. для студ. вищих навч. закладів / В.С. Пономаренко. — К.: Академія, 2002. — 544с. — (Альма-матер).

У посібнику розкрито сутність, властивості, види, структуру економічної інформації, а також особливості, основні принципи, методи і засоби створення, технологічного забезпечення автоматизованих інформаційних систем в економіці загалом та в різних її галузях.
Вклад матеріалу широко ілюстрований прикладами з практики, таблицями, схемами, рисунками.
Адресований студентам, які опановують економічні спеціальності у вищих навчальних закладах. Прислужиться працівникам, зайнятим розробкою, впровадженням та організацією роботи інформаційних систем.

Інформатика і комп‘ютерна техніка: Навч. посібн. / М.Є. Рогоза. — К.: Академія, 2006. — 368с. — (Альма-матер).

У посібнику розглянуто основи інформатики, особливості роботи у Windows XP — одній з останніх версій операційних систем родини Windows, детально пояснено застосування її стандартних і службових програм, а також сервісних програм, які надають їй додаткові функції. Містить відомості про функціонування прикладних програм MS Word, MS Excel, MS Access, що входять до пакета MS Office 2002, опис топології локальних, глобальних мереж, принципів доступу до даних у мережі інтернет (пошук інформації, електронна пошта, телеконференції).
Актуалізації засвоєних студентами знань сприятимуть запитання і завдання, практичні й самостійні роботи, додатки, короткий термінологічний словник.
Для студентів економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, кі вивчають загальний курс інформатики.