Культура. Культурологія

Культурологія: Навч. посібн. / О.Л. Шевнюк. — 3-тє вид., стер. — К.: Знання-Прес, 2007. — 353с. — (Вища освіта XXI століття)

За змістом посібник відповідає програмі навчальної дисципліни “Культурологія” для студентів вищих навчальних закладів. В основу посібника покладено сучасні підходи до типології культур. Новизна посібника полягає в методичній багатоваріантності. Його структура відповідає вимогам модульно-рейтенгової системи навчання та особливостям дистанційної форми навчання. Поряд зі стислим викладом теоретичного матеріалу в посібнику наводяться фрагменти текстів культур різних епох і система різнорівневих форм контролю здобутих знань (контрольні запитання, тестові та творчі завдання_, спрямованих на розвиток інтегрального мислення на інтерпретаційного досвіду студентів. Посібник устатковано словником основних понять до кожної з тем.
Для студентів вищих навчальних закладів, старшокласників, викладачів, вчителів, усіх, кого цікавлять проблеми вивчення культури.

Інформаційна культура студента: Навч. посібн. [для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання та спорту] / І. Свістельник. — К.: Кондор, 2012. — 182с.

Навчальний посібник висвітлює теоретичні основи інформаційної культури, загальні відомості про традиційні (карткові) та електронні інформаційно-пошукові сістеми; систему інформаційного забезпечення галузі фізичної культури і спорту; методику пошуку інформації та аналітичне опрацювання джерел інформації.
Призначений для студентів вищих навчальних закладів фізичного виховання і спорту.