Фізична культура та спорт

Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посібн. / Ю.В. Щур. — К.: Альтерпрес, 2003. — 232с.

У посібнику розглянуто коло питань, щодо організації спортивно-оздоровчого туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу у контексті взаємовідносин людини з природою. Теоретичні положення, методики, правила та практичні рекомендації спрямовано в першу чергу для менеджерів туризму, керівників, організованих туристських походів, широкого загалу туристів.
Для студентів географічних спеціальностей (спеціалізації рекреаційна географія та менеджмент туризму) вищих навчальних закладів, а також вчителів географії, зацікавлених учнів спеціалізованих і загальноосвітніх шкіл.

Організація готельного господарства: Навч. посібн. / О.М. Головко. — К.: Кондор-Видавництво, 2012. — 338с.

У навчальному посібнику розкрито сутність процесів організації робіт і надання посгул в готельному господарстві. Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства, України і Закарпаття; будівництво, архітектура, інтер‘єр, типи і класифікація підприємств готельного господарства; функціональна організація приміщень, організація і технологія обслуговування, надання основних та додаткових послуг; технологія прибирання, організація послуг харчування і приготування напоїв, організація безпеки.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки «Готельно-ресторанне господарство» та може бути використаний для вивчення таких дисциплін, як «Дизайн об‘єктів готельно-ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства».

Організація діяльності туристичного підприємства [текст]: Навч. посібн. / Р.І. Балашова. — К.: Центр учбової літератури, 2012. — 184с.

У навчальному посібнику узагальнено та систематизовано значний теоретичний і практичний досвід створення і функціонування туристичного підприємства в сучасних умовах, технологія розробки бізнес-плану. Головну увагу приділено основним поняттям, принципам створення, а також економічним питанням діяльності туристичного підприємства, теоретичному обґрунтуванню і практичним розрахункам бізнес-плану для його використання на туристичних підприємствах.
Пропонується студентам-спеціалістам і магістрам, може бути корисним для аспірантів, викладачів, керівників туристичних підприємств, інвесторів.

Планування діяльності туристичних підприємств: Навч. посібн. / М.П. Мальська. —  К.: Знання, 2005. — 241с.

У навчальному посібнику викладено матеріал лекційного курсу “Планування діяльності туристичних установ”, в якому розкрито суть планування у туристичних фірмах. Поданий матеріал поглиблює теоретичні знання та методологічну основу здійснення технічного, економічного та бізнес-планування на туристичних підприємствах.
Для студентів вищих навчальних закладів, які працюватимуть у сфері туризму, а також усіх зацікавлених фахівців, що займаються організацією, плануванням і управлінням туристичним господарством.

Маркетинг в туризме: Пер. со 2-го англ. изд. / С. Бриггс. — К.: Знання-Прес, 2005. — 358с. — (Европейский маркетинг).

Эта книга не ограничивается лишь изложением принципов маркетинга: в ней рассматривается всё разнообразие продуктов туризма, описывается, как выйти на рынки, являющиеся для вас целевыми. Теоретический материал иллюстрируется многочисленными примерами из практики. Кроме того, предлагается практические советы и информация о разных видах деятельности в сфере промоушн. Во втором издании рассматриваются британские и другие зарубежные рынки продуктов туризма, описываются приёмы работы с туристическими организациями и индивидуальными туристами. Пособие вооружит читателя обстоятельными знаниями и практическими приёмами работы, ознакомит с сущностью и особенностями маркетинга в туристической отрасли.
Книга будет полезна прежде всего студентам, изучающим маркетинг в туризме, преподавателям, специалистам-практикам, а также всем, кто интересуется индустрией туризма или работает в этой сфере.

Організація готельного господарства: Навч. посібн. / О.М. Головко. — К.: Кондор, 2011. — 410с.

У навчальному посібнику викладено основи організації робіт і надання послуг в готельному господарстві. Розкрито такі змістові модулі, як історія розвитку світового готельного господарства України і Закарпаття; будівництво, архітектура, інтер‘єр, типи і класифікація підприємств готельного господарства; культура обслуговування готельного господарства; функціональна організація приміщень, організація і технологія обслуговування, надання основних та додаткових послуг; технологія притиральних робіт, організація послуг харчування і напоїв, організація безпеки.
Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів напрямку підготовки «Готельно-ресторанне господарство» та может бути використаний для вивчення таких дисциплін, як «Дизайн об‘єктів готельного-ресторанного господарства», «Організація ресторанного господарства», «Технологія продукції ресторанного господарства».
На даний час потреба в підручниках для підготовки фахівців даного напрямку значно відстає від пропозиція. Вирішенням цієї проблеми певною мірою буде виступати дане видання.

Історія туризму в Україні: Навч. посібн. / В.К. Федорченко. — К.: Вища школа, 2002. — 195с.: іл.

Висвітлено основні етапи й періоди в розвитку світового туризму загалом і національного зокрема. Вперше в Украхні узагальнено, систематизовано матеріал з історії туризму відповідно до періодизації історичного розвитку суспільства.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним аспірантам, викладачам та широкому колу читачів, що виявляють інтерес до історії вітчизняного туризму.

Історія туризму: Навч. посібн. / Л.М. Устименко. —2-ге вид., переробл. та допов. — К.: Альтерпрес, 2008. — 354с.: іл.

Пропонований навчальний посібник містить аналіз сучасного підходу до питання появи і розвитку туризму в суспільстві як соціального явища.
Висвітлено основні передумови виникнення туризму. Подано характеристику головних етапів розвитку міжнародного і вітчизняного туризму. Розглянуто особистий внесок окремих особистостей у становлення і розвиток туристичної справи та сфери гостинності. Визначено характерні тенденції розвитку туризму в різні історичні епохи та перспективи в сучасному світі.
Для студентів, аспірантів та викладачів вищих навчальних закладів, що спеціалізуються на підготовці фахівців туристичної діяльності, а також для всіх бажаючих ознайомитись з історією туризму.

Сільський туризм: Навч. посібн. / М.Й. Рутинський. — К.: Знання, 2006. — 271с.

У навчальному посібнику висвітлено теорію і практику організації та функціонування сільського зеленого туризму в Україні. Послідовно розкрито основні поняття й концепції сільського зеленого туризму, а також розглянуто питання менеджменту, планування й маркетингового просування у цій галузі. Проаналізовано європейський досвід і перспективи розвитку галузі туризму в Україні.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, працівників органів місцевого самоврядування, усіх, хто цікавиться питаннями розвитку сільського зеленого туризму в Україні.

Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи: Навч. посібн. / Т.Ю. Лужанська. — К.: Кондор, 2008. — 385с.

Даний навчальний посібник — одна зі спроб висвітлити актуальні проблеми та аспекти удосконалення розвитку і успішного функціонування сільського туризму, використовуючи теорію та практику досліджень, знання основ сучасного підприємства в туристській сфері.
В навчальному посібнику на належному рівні розкрито основні аспекти становлення та формування сільського туризму; проаналізовано організацію та планування даного виду туризму; розкрито питання розвитку сільського туризму в Карпатському регіоні й на регіональному рівні (на прикладів Закарпатської області).
Підвищення рівня підготовки кадрів для туристської галузі вимагає глибоких теоретичних та практичних знань у цій сфері. Тому видання навчального посібника «Сільський туризм: історія, сьогодення та перспективи» є актуальним і своєчасним для майбутніх спеціалістів.

Страноведение: Теория и методика туристского изучения стран: Учебн. пособие для студ. высш. учеб. заведений / Е.Н. Сапожникова. — 2-е изд., испр. — М.: Академия, 2004. — 240с.

В учебном пособии излагаются вопросы теории и методики туристского страноведения, рассматриваются базовые компоненты комплексных страноведческих характеристик (географическое положение, природные условия развития туризма, демографическая статистика), даётся анализ истории, культуры, искусства, политического и социально-экономического положения.
Для студентов высших учебных заведений.