Мовознавтство

Англійська мова 10 клас: Підручник / О.Д. Карп‘юк. — Тернопіль: Астан, 2011. — 224с.: іл.

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів за програмою 10 класу, рівня стандарту.

Англійська мова 11 клас: Підручник / О.Д. Карп‘юк. — Тернопіль: Лібра Терра, 2012. — 296с.: іл.

Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів за програмою 11 класу, рівня стандарту.

Українська мова 10 клас: Підручник / О.В. Заболотний. — К.: Генеза, 2010. — 223с.

Українська мова 11 клас: Підручник / С.Я. Єрмоленко. — К.: Грамота, 2011. — 336с.: іл.

Підручник містить навчальний матеріал із синтаксису, пунктуації, лінгвістики тексту, стилістики, культури мови та комунікації. У виданні розглянуто основні засади риторики як науки і мистецтва, види мовленнєвої діяльності. Видання відповідає чинній програмі Міністерства освіти і науки України з української мови для 11 класу (рівень стандарту).
Для учнів 11 класу, учителів, студентів педагогічних навчальних закладів.


Українська мова 11 клас: Підручник / С.О. Караман. — К.: Освіта, 2011. — 416с.


 

Англійська мова для повсякденного спілкування: Підручник / В.К. Шпак. — 6-те вид., випр. — К.: Вища шк., 2008. — 302с. — Англ., укр.

Складається зі вступного фонетико-орфоепічного курсу, основного курсу (25 уроків), короткого граматичного довідника та словника. Уроки основного курсу містять мовленнєві зразки, діалоги, тексти та варіанти мовних ситуацій. Система вправ забезпечує швидке й ефективне засвоєння студентами необхідних знань і вироблення в них стійких навичок повсякденного спілкування.
Для студентів вищих навчальних закладів. Може бути корисним для широкого кола осіб, які вдосконалюють свої знання з англійської мови.

Бізнес-курс  англійської мови / Під загальною редакцією І.С. Богацького. — К.: ВП Логос-М, 2009. — 352с.: іл.

Книга охоплює широкий діапазон мовних кліше, текстів, вправ та діалогів і доповнена аудіокасетами, що мають запис текстів-поліглотів і текстів для читання з кожного уроку. Мета посібника — навчити основам ділового спілкування в усній та письмовій формах. Навчальний курс складається з 12 уроків, кожен з яких включає в себе основний текст-поліглот, словник-мінімум, лінгвокомерційний коментар, загальноосвітній та граматичний коментарі, тексти для читання з різнобічною інформацією про англомовні країни. Для широкого кола осіб, які вивчають англійську мову в групах та самостійно, і які прагнуть у максимально короткий строк оволодіти основами ділового спілкування в типових ситуаціях.

Сучасні ділові папери: Навч. посібн. / С.В. Глущик. — 4-те вид., перероб. і доп. — К.: А.С.К., 2006. — 400с.

У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, завдання рідного ступеню складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словники ділової людини і тлумачний, правила орфографії та пунктуації в таблицях.
Для студентів вищих та середніх спеціальних навчальних закладів. Буде корисним для всіх, хто цікавиться діловим мовленням.

Ділові документи та правові папері / С.П. Библик. — Харків: Фоліо, 2006. — 493с. — (Б-ка державної мови)

В офіційно-діловій практиці немає дрібниць. Від правильного оформлення документа залежить доля розпочатої справи. Тому довідник охоплює як зразки різних видів документів, так і рекомендації щодо розташування реквізитів на них, правильного вживання мовних зворотів, розділових знаків, великої літери, графічних скорочень, назв професій, нагород і прикметників, утворених від географічних назв України.
Ознайомтеся з розділом «Ділове листування» перед тим, як налагодити контакт з партнерами по справі.
Видання розраховане на службовців, підприємців, секретарів-референтів, викладачів і тих, хто вчиться ділового спілкування українською мовою.

Мова ділових паперів: Підручник / Г.М. Кацавець. — 2-ге вид. — К.: Алерта, 2005. — 328с.

Цей підручник є переробленим і доповненим виданням першого в Україні навчального посібника офіційно-ділового спрямування в мовному аспекті, на базі якого впроваджено в систему освіти предметний курс з ділової мови.
У підручнику представлено теоретичний і практичний матеріал з ділової мови — усної та писемної.
Подається опис синтаксичних особливостей побудови словосполучень і речень, формування текстових одиниць. Наголос зроблено на текстове оформлення ділових паперів, наводяться їх зразки (інформаційні виконавчі, статутні, розпорядчі). Розглядаються питання етики професійного спілкування.
Висвітлюються питання фонетики, орфоепії, лексикології, фразеології, морфології та пунктограми сучасної української літературної мови.
Звернено увагу на вживання термінів, синонімічних засобів, усталених слів і словосполучень в діловому мовленні.
Пропонується окремий розділ, що знайомить з банківською діяльністю, а також подає термінологію та функціонувальні ділові папери.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Складання ділових паперів. Практикум: Навч. посібн. / Л.Г. Погиба. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2004. — 240с.

Навчальний посібник містить науково-теоретичний матеріал із документування, зразки документів, лексико-стилістичні штампи офіційно-ділового мовлення, практичні завдання до кожного з розділів, що сприятиме виробленню навичок самостійного написання (укладання) документів.
Для викладачів і студентів вищих навчальних закладів різних профілів. Може бути використаний у середніх спеціальних навчальних закладах, гімназіях, коледжах і лекціях, а також для самостійного вивчення державної мови України, зокрема ділового мовлення. Для ділових людей різних рангів — службовців, працівників підприємств, установ, організацій.

Сучасні ділові папери: Навч. посібн. для вищ. та серед. спец. навч. закладів / Г.С. Глущик. — 3-тє вид., перероб. і доп. — К.: А.С.К., 2001. — 400с.

У посібнику подаються основні ознаки офіційно-ділового стилю та розглядається писемна форма його реалізації — ділові папери. Наведено зразки документів, правила їх оформлення, вправи різного ступеня складності. Виклад основного матеріалу доповнюють словник ділової людини, правила орфографії та пунктуації в таблицях.
Для студентів вищих навчальних закладів та всіх, хто цікавиться діловим мовленням.

Сучасна ділова українська мова / В.Ф. Максименко. — Харків: ТОРСІНГ ПЛЮС, 2007. — 448с.

Сучасна людина так чи інакше долучено до наукової чи виробничої сфери, тому все актуальнішим стає вивчення основ ділового мовлення.
Новий підхід мовної підготовки у вузі, без сумніву, забезпечить і посилення зацікавленості майбутніх фахівців в опануванні курсу «Ділової української мови».
Пропонований посібник містить загальні мовні норми та характеристику функціональних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові зразки документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладення й оформлення.
Правила в розділі «Орфографія» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.
Розділ «Ділове листування» містить основні вимоги та правила ведення ділової кореспонденції.
Додатки містять: словничок споживання; графічні скорочення слів і словосполучень; російсько-український словник типових мовних зворотів та найуживаніших канцеляризмів, словничок слів з літерою ґ; переклади власних назв.
Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

Ділове спілкування: Навч. посібн. для студ. вищих навч. закладів / Ф.І. Хміль. — К.: Академ-видав, 2004. — 280с. (Альма-матер).

Навчальний посібник адресований студентам, які готують себе до майбутньої управлінської діяльності. У ньому з‘ясовано сутність, типи і види ділового спілкування, його значення у професійній діяльності менеджера, розкрито особливості ділового спілкування керівника з підлеглими, під час проведення нарад у колективі, ділових переговорів, у забезпеченні роботи корпоративних органів управління. Проаналізовано не тільки вербальний, а й невербальний аспекти ділового спілкування, що дає змогу адекватно оцінити психічні якості, налаштованість, емоційні реакції партнерів і відповідно скоригувати власну поведінку. З урахуванням сучасних комунікативних стратегій суб‘єктів ринку висвітлено можливості паблік релейшнз у формуванні позитивного іміджу організації організації в соціальному середовищі.
Осмисленню теоретичного матеріалу сприятиме виконання запропонованих у навчальному посібнику різноманітних практичних завдань, аналіз проблемних мікроситуацій.
Адресований студентам вищих навчальних закладів, викладачам, менеджерам, усім, хто прагне оволодіти мистецтвом спілкування.

Українське ділове мовлення: Підручник / В.С. Шевчук. — 4-те, вид. доп. і перероб. — К.: Арій, 2007. — 576с.

Підручник містить відомості про стилі сучасної української мови, зокрема офіційно-діловий. Наведено класифікацію ділових паперів та вимоги до їх складання, зразки оформлення різних видів документів, а також пов‘язаний з темою теоретичний матеріал із сучасної української мови. Система вправ і завдань сприятиме як набуттю студентами навичок складання різних ділових паперів, так і закріпленню знань із мови.
Для студентів вищих закладів освіти, а також для учнів ліцеїв, гімназій, учителів шкіл. Стане у пригоді працівникам організацій та установ.

Ділове мовлення для державних службовців: Навч. посібн. / С.В. Шевчук. — К.: Літера ЛТД, 2004. — 400с.

Мета пропонованого навчального посібника — допомогти державним службовцям досконало оволодіти українською літературною мовою, піднести рівень культури усного й писемного мовлення, а також набути навичок укладання конкретних документів.
Посібник написано відповідно до Національного стандарту України «Державна уніфікована система документації» ДСТУ 4163-203. Послідовно й дохідливо викладено теоретичний матеріал, який знайомить з мовними нормами офіційно-ділового стилю, подано зразки організаційних, довідково-інформаційних, обліково-фінансових та інших документів. Особливу увагу приділено усному діловому спілкуванню.
Посібник стане у пригоді всім, хто не байдужий до української мови й хоче оволодіти мистецтвом ділового спілкування.

Практичний курс української ділової мови: Навч. посібн. / С.О. Пультер. — К.: Європ. ін-ут, 2003. — 162с. — Бібліогр.: с: 156-258.

Навчальний посібник укладено згідно з вимогами навчальної програми з курсу «Українське ділове мовлення». У посібнику зібрано і вміщено зразки кожного виду документів, висвітлено шляхи підвищення моральної та психологічної культури спілкування у комерційній та бізнесовій діяльності.
Для студентів та викладачів ВНЗ, а також для тих, хто займається комерційною діяльністю.

Сучасна українська ділова мова: Підруч. для вищ. та серед. навч. закладів. — 9-те вид., випр. і доп. — Х.: ФОП Співак Т.К., 2009. — 400 с.

Підручник містить аналіз функційних стилів сучасної української літературної мови. Наведено типові взірці рукописних документів, їх класифікацію, складники й вимоги до укладення. Правила в розділах «Орфографія та орфоепія», «Морфологія і правопис» та «Графіка» враховують останні зміни правопису й акцентують увагу на особливостях уживання частин мови в діловодстві.
Розділ «Усне ділове мовлення» осягає основи культури мовлення. Запитання та завдання для самоконтролю допоможуть самостійно повторити теоретичний матеріал. Вправи призначено для закріплювання знань. Додатки містять: словничок слововживання; скорочення слів і словосполук; російсько-український словник типових мовних зворотів; понад 500 слів із літерою «ґ»; власні назви.
Для викладачів середньої та вищої школи, учнів, студентів, а також для всіх, хто прагне грамотно і правильно укладати сучасні ділові папери.

Ділова українська мова: Навч. посібн. / О.Д. Горбул. — 6-те вид., випр. — К.: Знання, 2007. — 222с.

Розкриваються основні вимоги до ділових паперів, наводяться найважливіші ознаки офіційно-ділового стилю української мови, подаються зразки листів, найпоширеніших документів, правила оформлення їх, завдання для самоконтролю. Теоретичний матеріал вдало поєднується з практичними рекомендаціями зодо оформлення документів. Посібник устаткований російсько-українським словником та тлумачним словником найбільш уживаних термінів.
Розраховано на студентів вищих технічних закладів, ділових людей, підприємців, керівників підприємство і організацій, державних службовців, усіх, кому доводиться мати справу з діловим листуванням або оформленням документів.

Українська ділова мова: комп‘ютерна версія: Навч. посібн. / А.В. Мамрак. — К.: Центр навчальної літератури, 2004. — 232с.

Посібник є комп‘ютерною версією навчального матеріалу з ділової української мови і становить другу складову частику комплексу навчальної літератури з даної дисципліни для студентів вищих навчальних закладів.
Посібник складається з трьох частин: табличної форми та структурно-логічних схем теоретичного матеріалу, тренувальних вправ і контрольної роботи, які мають характер мовних тестів.
Вклад матеріалу супроводжується описом програми тестування знань студентів з ділової української мови.
Посібник може бути використаний в умовах дистанційної форми навчання студентів.

Культура слова: Мовностилістичні поради: Навч. посібн. / О. Пономарів. — 2-ге вид., стереотип. — К.: Либідь, 2001. — 240с.

У посібнику даються поради щодо вибору слів, вимовних, наголосових та морфологічних варіантів, синтаксичних конструкцій для найкращого висловлення думки в різних стилях української літературної мови. Рекомендації автора ґрунтуються на мовному досвіді українського народу, відбитому в творах класичного та сучасного письменства.
Для студентів викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів.

Ділове мовлення. Модульний курс: Підручник / С.В. Шевчук. — К.: Літера ЛТД, 2003. — 448с.

Підручник, побудований за модулями, відповідає програмі і сприятиме засвоєнню учніми знань з ділового мовлення в повному обсязі. Кожен модуль містить теоретичний, практичний блоки, блок індивідуальних домашніх завдань, запитань і завдань для самоконтролю, а також блок тестових завдань і контрольний блок. Найрізноманітніші завдання допоможуть учням вправно використовувати потрібні мовні конструкції, правильно будувати речення, грамотно оформляти різні документи. Основну увагу зосереджено на практичних та індивідуальних завдання.
Для учнів професійно-технічних завдань. Стане у пригоді учням ліцеїв і гімназій.

Історія українського мовного етикету. Звертання / Л. Миронюк. — К.: Логос, 2006. — 167с. — Бібліогр.: с. 152-165.

У монографії вперше ґрунтовно досліджується історія українського мовного етикету в ситуації звертання. Крім теоретичних питань у роботі докладно висвітлюється функціонування як граматичних (займенники ти/Ви та ін.), так і лексичних (пан, добродій, товариш та ін.) засобів вираження ввічливості в давньоукраїнській, староукраїнській і в сучасній українській мові. Книга насичена багатим ілюстративним матеріалом, вирізняється простотою і доступністю викладу.
Дослідження становить інтерес як для фахівців (студентів-філологів, викладачів мовознавчих дисциплін), так і для широкого загалу читачів, для всіх, хто любить рідне слово.

Українське ділове мовлення: Навч. посібн. / Л.М. Паламар. — К.: Либідь, 1997. — 296с.

Навчальний посібник знайомить майбутніх фахівців з основами усного й писемного спілкування в офіційно-діловій сфері. Подаються мовні рекомендації та зразки складання й оформлення ділових паперів. Особливу увагу приділено складним випадкам українського формо- та словотворення, законам побудови словосполучень і речень. Висвітлюються також питання етики ділового спілкування.
Значна увага завертається на розширення словникового запасу з ділового мовлення. Кожне заняття супроводжується практичними вправами та граматичним матеріалом, зорієнтованими вдосконалення знань з лексики, морфології й синтаксису. Окремий розділ присвячений банківській діяльності.
Для учнів професійно-технічних закладів освіти.

Німецька мова готельно-ресторанної справи: Навч. посібн. / І.Ю. Туріс. — Вид. перше. — К.: Кондор, 2011. — 196с.

Навчальний посібник містить у собі теоретичний курс з граматики німецької мови з вправами для студентів напряму підготовки готельно-ресторанної справи. Велика увага приділена діалогічному мовленню. Наявні також професійно-орієнтовані тексти для читання та перекладу. Не залишаються поза увагою і завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів. Для зручності та більш ефективного опрацювання лексики, в кінці посібника подпється термінологічний словник.
Рекомендується для формування основ граматичних знань усного та писемного мовлення на початковому та середньому ступенях вивчення німецької мови (як основної, так и другої) для студентів напряму підготовки готельно-ресторанної справи у вищих навчальних закладах, а також для тих, хто бажає поглибити знання з німецької мови з цього фаху.
Для студентів, абітурієнтів, вчителів та працівників сфери готельно-ресторанного бізнесу.