Філософія

Філософія. Екскурс в історію вчень і понять: Навч. посібн. / В.М. Вандишев. — К.: Кондор, 2006. — 474с.

Розглянуто основну проблематику вузівського курсу філософії, яка включає розділи з історії філософії, філософську антропологію і соціологію, ряд напрямів сучасної західної філософії, а також історію вітчизняної філософії. Вважаючи важливим цілісне бачення змісту філософії, автор розглядає філософію окультизму, а також ґрунтовно подає матеріал з історії української філософсько-культурної спадщини XV-XVII ст.
При підготовці посібника автор використав свій науковий та науково-методичний досвід, а також і досвід викладання курсів філософських дисциплін у декількох університетах України.
В оформленні посібника використано ілюстрації, які зробив талановитий художник В.Т. Мурза, вельми прихильний до філософії.
Призначено для студентів, магістрів та аспірантів вищих навчальних закладів.

Естетика поведения / О.В. Лепешинская. — М.: Искусство, 1963. — 254с.

Эта книга о красоте поведения. О такте в общественных местах и манере носить костюм. О танцах и грации. О спорте и мужестве. Об убранстве комнаты и чувстве прекрасного. О косметике и красоте.

Логіка: Підручник для студ. вищ. навч. закладів / В.Д. Титов. — Х.: Право, 2006. — 208с.

Підручник підготовлено згідно із затвердженою вченою радою Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого програмою навчальної дисципліни «Логіка». Він знайомить з основами традиційних та сучасних логічних теорій та їх використанням у юридичній науці і практиці.
Для студентів вищих навчальних закладів юридичного напряму підготовки, але може бути використаний також іншими студентами-гуманітаріями.

Етика: Навч. посібн / В.С. Мовчан. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 483с.

Навчальний посібник містить систематизований вклад теорії та історії етики як філософської науки, що розглядає закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби вдосконалення моральних стосунків між людьми, способи запобігання руйнації моральнісних відносин, моральну культуру особистості, міру лояльності міжособистісних зв‘язків і моральність ставлення людини до природи. Посібник написаний у формі текстів лекцій з бібліографією до кожної теми та запитаннями для самоконтролю.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами моралі.

Етикет і культура спілкування: Навч. посібн. / Я. Радевич-Винницький. — 2-ге вид., перерод. і доп. — К.: Знання, 2006. — 291с. — (Вища освіта XXI століття).

У запропонованому навчальному посібнику розглянуто основні аспекти культури спілкування та етикету. Висвітлено питання стилів моди і мовлення, нормативності, двомовності спілкування, поведінку у стандартних етикетних ситуаціях. Подано рекомендації для адресанта, адресата, а також для третьої особи, присутньої при розмові. Особливу увагу зосереджено на важливості вибору тих або інших мовних одиниць у мовленні. Описано вплив невербальних засобів спілкування (поза, міміка, погляд та ін.). Окремим розділом представлено питання антиетикету у спілкування (інвективна лексика і фраземіка, табу й евфемізми).
Призначено для студентів і викладачів вищих навчальних закладів, ділових людей, громадських діячів, а також усіх, хто прагне підвищити рівень знань української мови.

Етика: Курс лекцій: Навч. посібн. / В.А. Малахов. — 2-ге вид., перероб. і доп. — К.: Либідь, 2000. — 384с.

У посібнику розглядається мораль як суспільне явище, як феномен культури та як форма світовідношення; висвітлюється моральна проблема людської свідомості, діяльності й спілкування. Розкриваються внутрішні, екзистенційні аспекти моральності, добра і зла, відповідальності, сексу, життя, щастя, справедливості, любові. Аналізується низка актуальність етичних проблем, зокрема співвідношення моралі й прав, моралі й політики, національних і загальнолюдських моральних цінностей.
Для студентів вищих закладів освіти.

Етика: Навч. посібн. / В.С. Мовчан. — 3-тє вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 483с.

Навчальний посібник містить систематизований вклад теорії та історії етики як філософської науки, що розглядає закономірності морального життя особистості й суспільства, шляхи та засоби вдосконалення моральних стосунків між людьми, способи запобігання руйнації моральних відносин, моральну культуру особистості, міру людяності міжособистісних зв‘язків і моральність ставлення людини до природи. Посібник написаний у формі текстів лекцій з бібліографією до кожної теми та запитаннями для самоконтролю.
Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, аспірантів, науковців, усіх, хто цікавиться проблемами моралі.

Етикет і сучасна культура спілкування / В.М. Шеломенцев. — вид. 2-ге. — К.: Лібра, 2003. — 416с.

У посібнику простежується виникнення і сутність етикету в країнах Європи а Азії взагалі й християнського етикету зокрема. Велику увагу приділено етикету сімейних взаємин, формуванню культури у дітей у сім‘ї та школі, етикету ділових (службових) взаємин, нормам та правилам поведінки за різних етикетних ситуаціях.
Книжна розрахована на широке коло читачів, які цікавляться таємницею духовного комфорту. Вона адресована викладачам вузів, аспірантам, учителям, студентам, учням шкіл, коледжів, ліцеїв, технікумів, слухачам курсів, що спеціалізуються у сфері бізнесу й економіки, а також тим, хто планує займатися підприємницької діяльністю.

Етика: Навч. посібн. / М.Г. Тофтул. — К.: Академія, 2005. — 416с. (Альма-матер).

Навчальний посібник є однією з перших у посттоталітарній Україні спроб системного погляду на мораль, етику, історію їх розвитку та актуальні проблеми в сучасному світі. Значну увагу в ньому приділено з‘ясуванню специфіки моралі, відмінності моральних норм від учень про них (етичних учень), а також від норм права.
Крізь призму діалектичної єдності вселюдського, особистісного й особливого розкрито мораль різних соціальних груп, перед усім професійних.
Для студентів вищих навчальних закладів.

Етика ділового спілкування: Навч. посібн. / Т.К. Чмут. — 6-те вид., випр. і доп. — К.: Знання, 2007. — 230с. — (Вища освіта XXI століття).

У пропонованому посібнику розглядається етичні норми та психологічні механізми ділового спілкування, розкриваються складові, що формують його культуру. Автори розглядають спілкування як особливий вид творчої діяльності людини та загальнолюдську цінність. Поряд з теоретичними матеріалами у посібнику подаються практичні поради, що допоможуть читачеві краще пізнати себе та інших людей, внести відповідні корективи у свою поведінку і поведінку осіб, які спілкуються. Значна увага приділяється з‘ясуванню шляхів розвитку культури спілкування студентів вищих навчальних закладів.
Розраховано насамперед на студентів вищих закладів освіти, викладачів, усіх, хто прагне до підвищення культури спілкування.

Деловая этика / Р.Т. Де Джордж, пер. с англ Р.И. Стоплера. — М.: Прогресс, 2001. — Т. 1. 496с.

«Деловая этика» — американский учебник. Курсы деловой этики давно входят в учебные программы колледжей и университетов. Настоящая книга представляет собой попытку системного и, насколько это возможно, всеобъемлющего изложения этой дисциплины. Рассматриваются методы логических рассуждений и аргументации в области этики, необходимые для анализа моарльных аспектов бизнеса. Далее следует характеристика основных проблем нравственности экономических систем, особенно экономической системы США. Трактуется ряд современных острых моральных проблем бизнеса — от прав рабочих до законности использования компьютеров. Автор распространяет общие принципы нравственности на различные сферы практики бизнеса. Поскольку сам бизнес подвергся изменениям, в настоящем издании предпринята попытка отобразить порождённые этими измененями нравственные проблемы, главные из которых представляют собой вопросы этики, проистекающие из информационной технологии и глобализации бизнеса. В конце каждой главы приведены учебные задания и вопросы, которые могут быть использованы в процессе обучения.
Книга адресована преподавателям и студентам, а также всем, кто интересуется проблемами ответственности перед обществом.

Деловая этика / Р.Т. Де Джордж, пер. с англ Р.И. Стоплера. — М.: Прогресс, 2001. — Т. 2. 560с.

«Деловая этика» — американский учебник. Курсы деловой этики давно входят в учебные программы колледжей и университетов. Настоящая книга представляет собой попытку системного и, насколько это возможно, всеобъемлющего изложения этой дисциплины. Рассматриваются методы логических рассуждений и аргументации в области этики, необходимые для анализа моарльных аспектов бизнеса. Далее следует характеристика основных проблем нравственности экономических систем, особенно экономической системы США. Трактуется ряд современных острых моральных проблем бизнеса — от прав рабочих до законности использования компьютеров. Автор распространяет общие принципы нравственности на различные сферы практики бизнеса. Поскольку сам бизнес подвергся изменениям, в настоящем издании предпринята попытка отобразить порождённые этими измененями нравственные проблемы, главные из которых представляют собой вопросы этики, проистекающие из информационной технологии и глобализации бизнеса. В конце каждой главы приведены учебные задания и вопросы, которые могут быть использованы в процессе обучения.
Книга адресована преподавателям и студентам, а также всем, кто интересуется проблемами ответственности перед обществом.

Філософія туризму: Навч. посібн. / В.С. Пазенок. — К.: Кондор, 2004. — 268с.

Навчальний посібник до спецкурсу «Філософія туризму» для студентів Київського університету туризму, економіки і права, членів Асоціації працівників навчальних закладів України туристичного і готельного профілю, які готують фахівців для сфери туризму та готельного господарства, для широкого загалу працівників туристської галузі та викладачеві соціо-гуманітарних дисциплін.